สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 

                                 


Google


Search

 
                       

หนังสือเวียน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

             

 ปีงบประมาณ 2562  
 เดือนธันวาคม 2561 
429  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 576 ลว. 27 ธ.ค. 2561)
428  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว 560 ลว. 18 ธ.ค. 2561)
427 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 553 ลว. 14 ธ.ค. 2561)
 426  ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5110/ว 7127 ลว. 13 ธ.ค. 2561)
425 การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ที่ กษ 1210.1/ว 3256 ลว. 12 ธ.ค. 2561)
 424  การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 547 ลว. 12 ธ.ค. 2561)
423 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
(หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0316/ว 136 ลว. 11 ธ.ค. 2561)
422 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 541 ลว. 6 ธ.ค. 2561)
 เดือนพฤศจิกายน 2561 
 421  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 527 ลว. 29 พ.ย. 2561)
420 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 9691 ลว. 29 พ.ย. 2561)
419  การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 9624 ลว. 28 พ.ย. 2561)
418  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 127 ลว. 22 พ.ย. 2561)
417  สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 126 ลว. 20 พ.ย. 2561)
416 งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124 ลว. 15 พ.ย. 2561)
415  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123 ลว 14 พ.ย. 2561)
414  แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 9091 ลว. 13 พ.ย. 2561)
413  บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ นร 0731.2/ว 9 ลว. 12 พ.ย. 2561)
412  ข้อมูลบัญชีค้างจ่ายส่วนราชการ (9999) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กรมบัญชีกลาง 1 พ.ย. 2561)
411 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว 500 ลว. 9 พ.ย. 2561)
 เดือนตุลาคม 2561 
410 การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 487 ลว. 31 ต.ค. 2561)
409 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ที่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 482 ลว. 30 ต.ค. 2561)
408 flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง 29 ต.ค. 2561)
407 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 571 ลว. 22 ต.ค. 2561)
406 ถาม - ตอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง 19 ต.ค. 2561)
 405  บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 4 ลว. 16 ต.ค. 2561)
404 อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองปีนัง เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว 110 ลว. 16 ต.ค. 2561)
 403  โทรศัพท์ของ กงบ. กรมบัญชีกลาง หรือสามารถ Download ได้ใน Facebook กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.1/ว 467 ลว. 16 ต.ค. 2561)
 402  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 109 ลว. 12 ต.ค. 2561)
 401  การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 463 ลว. 12 ต.ค. 2561)
 400  แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 460 ลว. 9 ต.ค. 2561)
399  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 107 ลว. 8 ต.ค. 2561)
398 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 456 ลว. 5 ต.ค. 2561)
397 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลว. 5 ต.ค. 2561)
396  ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
(หนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง 0605/ว 5188 ลว. 4 ต.ค. 2561)
395  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 449 ลว. 3 ต.ค. 2561)
394  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งวิทยาและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
(หนังสือรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 448 ลว. 2 ต.ค. 2561)
393  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ และการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 103 ลว. 2 ต.ค. 2561)
392  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลว. 1 ต.ค. 2561)
391  การหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรง เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ของกรมบัญชีกลาง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.6/ว 442 ลว. 1 ต.ค. 2561)
  ปีงบประมาณ 2561
 เดือนกันยายน 2561 
390  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.4/ว 444 ลว. 28 ก.ย. 2561)
389  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตุการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0419.4/ว 443 ลว. 28 ก.ย. 2561)
388  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 100 ลว. 28ก.ย. 2561)
387  แนวทางปฏิบัติการจัดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 439 ลว. 27 ก.ย. 2561)
386  วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 435 ลว. 26 ก.ย. 2561)
385  การกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 98 ลว. 26 ก.ย. 2561)
384  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 97 ลว. 26 ก.ย. 2561)
383  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 96 ลว. 26 ก.ย. 2561)
382 การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 95 ลว. 24 ก.ย. 2561)
381 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 431 ลว. 24 ก.ย. 2561)
380 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 427 ลว. 21 ก.ย. 2561)
379 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 426 ลว. 21 ก.ย. 2561)
378 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 425 ลว. 21 ก.ย. 2561)
 377  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 424 ลว. 20 ก.ย. 2561)
376 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 423 ลว. 20 ก.ย. 2561)
375 ขอความร่วมมือส่งรายงานการเงินประจำปีผ่านระบบ CFS
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.5/ว 94 ลว. 20 ก.ย. 2561)
 374  การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 93 ลว. 20 ก.ย. 2561)
373 การกำหนดให้งานบริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(หนังสือสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ที่ สปร. 369/2561 ลว. 18 ก.ย. 2561)
372 การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420 ลว. 18 ก.ย. 2561)
 371  บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 419 ลว. 18 ก.ย. 2561)
370  แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0405.4/ว 417 ลว. 17 ก.ย. 2561)
369  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลว. 17 ก.ย. 2561)
368 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 92 ลว. 17 ก.ย. 2561)
367 แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0405.3/ว 413 ลว. 14 ก.ย. 2561)
366  การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 89 ลว. 12 ก.ย. 2561)
365 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1218/2561 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (12 ก.ย. 2561)
364 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับบที่ 11) พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 90 ลว. 12 ก.ย. 2561)
363  การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 408 ลว. 12 ก.ย. 2561)
362  บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 131 ลว. 6 ก.ย. 2561)
361  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว 6 ก.ย. 2561)
360 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/ว 128 ลว. 4 ก.ย. 2561)
359 การจัดทำแผนงานงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 (3 ก.ย. 2561)
 เดือน สิงหาคม 2561 
358 บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 123 ลว. 22 ส.ค. 2561)
357  หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 84 ลว. 31 ส.ค. 2561)
356  ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 89 ลว. 30 ส.ค. 2561)
355  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลว. 24 ส.ค. 2561)
354 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 379 ลว. 24 ส.ค. 2561)
353  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 375 ลว. 24 ส.ค. 2561)
352 ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 377 ลว. 24 ส.ค. 2561)
351  การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 376 ลว. 24 ส.ค. 2561)
350  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 81 ลว. 23 ส.ค. 2561)
349 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณะสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 372 ลว. 22 ส.ค. 2561)
348  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364 ลว. 17 ส.ค. 2561)
347 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 365 ลว. 17 ส.ค. 2561)
346  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 76 ลว. 16 ส.ค. 2561)
 345  รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลว. 15 ส.ค. 2561)
344ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0203/ว 5511 ลว. 9 ส.ค. 2561)
 เดือน กรกฎาคม 2561 
343 การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ พณ 0806/ว 1872 ลว. 31 ก.ค. 2561)
342  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยปรชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.2/ว 74 ลว. 26 ก.ค. 2561)
341 บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2561)
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 5756 ลว. 26 ก.ค. 2561)
340  บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 5753 ลว. 26 ก.ค. 2561)
339  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 72 ลว. 24 ก.ค. 2561)
338  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลว. 24 ก.ค. 2561)
337 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 68 ลว. 23 ก.ค. 2561)
336  แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่าวยนอก (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 332 ลว. 23ก.ค. 2561)
335  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลว. 23 ก.ค. 2561)
334  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 113 ลว. 23 ก.ค. 2561)
333  บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 108 ลว. 12 ก.ค. 2561)
 332  ตัวอย่างแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)
 331 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 000302 ลว. 4 ก.ค. 2561)
  เดือน มิถุนายน 2561 
 330 บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 106 ลว. 29 มิ.ย. 2561)
  329  การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 292 ลว. 29 มิ.ย. 2561)
 328 แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 289 ลว. 25 มิ.ย. 2561)
 327 บัญชีนวัตกรรมไทย (มิถุนายน 2561)
(หนังสือสำนักงานปลัดกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 4875 ลว. 25 มิ.ย. 2561)
 326  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 4743 ลว. 19 มิ.ย. 2561)
 325 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 105 ลว. 15 มิ.ย. 2561)
 324   แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4680 ลว. 15 มิ.ย. 2561)
 323  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 52 ลว. 12 มิ.ย. 2561)
 322  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4679 ลว. 15 มิ.ย. 2561)
 321   บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 100 ลว. 12 มิ.ย. 2561)
 320   รายละเอียดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 319   ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 265 ลว. 8 มิ.ย. 2561)
 318  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 49 ลว. 7 มิ.ย. 2561)
 317  แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260 ลว. 5 มิ.ย. 2561)
 316  ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลว. 4 มิ.ย. 2561)
 315  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่าก้นหลายราย
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 258 ลว. 4 มิ.ย. 2561)
 314 ขอผ่อนผันการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/022389 ลว. 1 มิ.ย. 2561)
  เดือน พฤษภาคม 2561 
 313 บัญชีนวัตกรรมไทย
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 94 ลว. 31 พ.ค. 2561)
 312  ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 47 ลว. 31 พ.ค. 2561)
 311 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.5/ว 46 ลว. 28 พ.ค. 2561)
310 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 245 ลว 23 พ.ค. 2561)
 309  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 242 ลว. 22 พ.ค. 2561)
 308   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 45 ลว. 21 พ.ค. 2561)
307 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 44 ลว. 18 พ.ค. 2561)
306 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 43 ลว. 10 พ.ค. 2561)
305 

 

การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.3/ว 224 ลว. 9 พ.ค. 2561)

304 

การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 220 ลว 7 พ.ค. 2561)

 

303 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/217 ลว. 7 พ.ค. 2561)
302  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 208 ลว. 2 พ.ค. 2561)
301 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 42 ลว. 1 พ.ค. 2561)
 

 เดือน เมษายน 2561

300

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 195 ลว. 25 เม.ย. 2561)

 

 299

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 40 ลว. 24 เม.ย. 2561)

 

 298

การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่ายนอก

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 198 ลว. 24 เม.ย. 2561)

 

 297

แจ้้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 32 ลว. 2 เม.ย. 2561) 

 

 296

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 38 ลว. 23 เม.ย. 2561)

 

 295

บัญชีนวัตกรรมไทย

(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 80 ลว. 23 เม.ย. 2561)

 

294 

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 1941 ลว. 23 เม.ย. 2561)

 

292 

ชี้แจงการบังคับใช้หรือทบทวนสิทธิตามความในกฎกระทรวง

(หนังสือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ ฝพ. ว037/2561 ลว. 19 เม.ย. 2561) 

 293

แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) ตามภาคผนวก 2 เพิ่มเติม

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ลว. 11 เม.ย. 2561)

 291

การบริหารงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 73 ลว. 11 เม.ย. 2561)

 

 290

การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 34 ลว. 10 เม.ย. 2561)

 289

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่้วยงานภาครัฐ

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179)

 

 288

การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/14291 ลว. 5 เม.ย. 2561) 

 287

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 169 ลว. 2 เม.ษ. 2561)

 

  เดือน มีนาคม 2561    
286 

บัญชีนวัตกรรมไทย 

(หนังสือ ที่ นร 0731.2/ว68 ลว.29 มีนาคม 2561)

 

285.1 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 29 ลว. 28 มี.ค. 2561) 

285 

การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว156 ลว. 23 มี.ค. 2561) 

 284


การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ว 146)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.0/ว146 ลว.19 มี.ค.61)

   
283 


แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว143) 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว143 ลว. 19 มี.ค.61) 

   
 282


การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 137 ) 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว137  ลว.16 มี.ค.61) 

   
 281


ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว134)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว134 ลว.15 มี.ค.61) 

   
 280


ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว133)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว133  ลว.14 มี.ค.61)

   
279


การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561  
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว129 ลว.13 มี.ค.61)

   
278 


การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
  (หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 )

   
277


ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช)  
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)   0405.2/ว 123 ลว. 9 มี.ค.61) 

   
276 


ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวินิจฉัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)   0405.2/ว 122 ลว. 9 มี.ค.)

 

 

 275


แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 125 ลว.9 มี.ค.61)

   
 274


แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
    ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว.7 มี.ค.61 )

   
 273


ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
    ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลว.5 มี.ค.61 )

   
 272


ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
    ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111 ลว.5 มี.ค.61 )

   
 271


ซ้อมแนวทางปฏิบัติืในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
  (หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
    ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว.5 มี.ค.61 )

   
 270


ขอให้แจ้งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการรับชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และการรับชำระเงินด้วย QR Code
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 114 ลว. 5 มี.ค. 61)
 

   
269 


หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 20 )
  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว20 ลว. 2 มีค. 61)
    

   
  เดือน กุมภาพันธ์ 2561   
268 


การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 103 ลว. ก.พ.61)
 

   
267 


หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
  (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว18 ลว. 28 กพ. 61)
  

   
266 


บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561
  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 55   ลว. 28 ก.พ. 61)

   
265 


บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561
  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 53  ลว. 27 ก.พ. 61)

   
264 


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ( หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว93 ลว. 20 กพ. 61)
 

   
 263


กำหนดให้คลินิกทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (ว94)
  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว94 ลว. 20 กพ. 61)
  

   
 262


ารกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
  (หนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว91             ลว.19 กพ.61)
   

   
 261


ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9 )   พ.ศ. 2561
  (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว16 ลว.16 กพ. 61)
 

   
 260 


ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76)  
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว76  ลว.12 กพ. 61)

   
 259


การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ว74) 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว74 ลว9 กพ. 61)

   
 258


ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว65 ลว. 6 กพ. 61)

   
  เดือน มกราคม 2561  
257 


บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว46 ลว. 26 ม.ค. 2561) 

   
256 


หลักเกฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว34)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว34 ลว. 19 ม.ค. 2561)
 

   
 255


หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(ว33)
 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว33 ลว. 19 ม.ค. 2561)

   
254 

แบบขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ ADMIN ในระบบ KTB Corporate Online 

   
 253


แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.5/ว29 ลว.17 ม.ค. 2561)

   
 252


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว27 ลว. 16 ม.ค. 2561)
  

   
 251


การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตและค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (ว 21)
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว21 ลว.12 ม.ค. 2561)

   
 250


ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว 22) 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22  ลว.12 ม.ค. 2561)

   
 249


ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว32 ลว.11 ม.ค. 2561)

   
248 


หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 
  (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว5 ลว. 11 ม.ค. 2561)
 

   
 247


บัญชีนวัตกรรมไทย 
  (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว121 ลว. 8 ม.ค. 2561)
 

   
   
           

...  .

                           ดูหน้าถัดไป--      

                            

 

ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

313 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135089 คน

 สถิติปีนี้

847665 คน

 สถิติทั้งหมด

2060838 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

ช่วยตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.