สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ต้นทุนผลผลิต


 


 

 

 

                                 

ต้นทุนผลผลิต

         

 

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

*   หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*  ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคู่มือการใช้งาน  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 266 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559)
    - หน้าปก
    คู่มือการใช้งาน
 *    การคำนวณต้นทุนผลผลิต สำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
* การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดยกรมบัญชีกลาง
* หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนผลผลิต
 *  การคำนวนต้นทุนผลผลิต  โดยนภาทิพย์ ปัญจทรัพย์ กรมบัญชีกลาง
*  แนวทางการคำนวนต้นทุนผลผลิต  โดยกรมบัญชีกลาง
*

เอกสารประกอบการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคำนวนต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง

* การกำหนดกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนและจัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยเพื่อการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2554
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ ว 449 ลว. 16 พย. 2553)
* การปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 101 ลว. 17 มีค. 2554) 
*  ตัวอย่างการคำนวนต้นทุนผลผลิต
*  คู่มือการจัดทำจัดต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operting Unit Cost : OUC)  สำนักงบประมาณ
* กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
                

 

 

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.