สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

หนังสือเวียนทั่วไปสำนักบริหารกลาง


   

   หนังสือเวียนภายใน  สบก.


  

 

                                 

1

         

 ปีงบประมาณ 2560 
 ลำดับเรื่อง 
 การประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือจาก สำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2056 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559)
 2 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2000 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559)
 3 เวียนประกาศ อ.ก.พ.ส.ป.ก. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือจาก กองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2458)
 4 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2559 (หนังสือจาก สำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2080 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559)
 5 การดำเนินงานด้านการให้ทุนพัมนาบุคลากรของสำนักงานพัมนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (หนังสือจากสำนักพัมนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว106 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559)
 6 สรุปผลการสัมนา เรื่อง การจ้างงานผู้สูงอายุ (Japan-Thai Collaboration Seminar for the Elderly Employment) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ1210.1/ว2060 วันที่ 17 ตุลาคม 2559)
 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.6/ว2579 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559)
 8 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หนังสือจากสำนักกฎหมาย กษ 1204.1/ว2849 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559)
 9การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2641 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559)
 10 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 18 ตุลาคม 2559 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2173 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559)
11  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2143 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559)
 12 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 11 ตุลาคม 2559 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2126 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559)
 13 สรุปการนำเสนอ ทิศทางการปฏิบัติงานของกรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560(หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2134 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559)
14  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2559
 15 แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ปละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560-2563
 16 ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่...) พ.ศ...
 17 การพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
 18 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 25 ุลาคม 2559 
 19 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ1202.8/ว2690 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
 20 การคจัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2689 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
 21 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ. 1210.1/ว2285 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
 22 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(ในคราวประชุม ครม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ.1210.1/ว2286 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559)
23  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 1 พ.ย. 59 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ.1210.1/ว2375 ลงวันที่ 16 พ.ย. 59)
24  ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว120 ลงวันที่ 17 พ.ย. 59)
 25  ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว118 ลงวันที่ 16 พ.ย. 59)
 26 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ. 1209.1/ว119 ลงวันที่ 17 พ.ย. 59)
 27  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.7/ว2825 ลงวันที่ 16 พ.ย. 59)
 28 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากามแนวทางประชารัฐ ปี 2560 (สำนักวิชาการและแผนงาน กษ. 1210.1/ว2412 ลงวันที่ 21 พ.ย. 59)
 29 การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว121 ลงวันที่ 22 พ.ย. 59)
  30  ตัวอย่างเทคโนโลยีการเกษตรใน EU (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2419 ลงวันที่ 22 พ.ย. 59)
 31 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไประดับอาวุโส (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2878 ลงวันที่ 22 พ.ย. 59)
 32 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 59) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ.1210.1/ว2429 ลงวันที่ 23 พ.ย. 59)
  33  ขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่้ายทอดเทคโนโลยี กษ. 1209.1/ว123 ลงวันที่ 23 พ.ย. 59)
 34 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับจาก ก.ศป.แล้ว)รุ่นที่ 8 (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.7/ว2915 ลงวันที่ 24 พ.ย. 59 )
   35   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59) (หนังสือจากสำนักวิช่าการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2482 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 59)
  36 การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก. ในวันสิ้นปี (หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอ.ส.ป.ก. ว1180/2559 ลงวันที่ 28 พ.ย. 59)
  37 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอ.ส.ป.ก. ว 1178/2559 ลงวันที่ 28 พ.ย. 59)
  38 สรุปผลการประชุม ครม วันที่ 8 15 และ 22 พ.ย. 59 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว 2496 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 59))
  39 สรุปผลการประชุม ครม วันที่ 29 พ.ย. 59 (หนังสือจากสำนักวิชาการแผนงาน กษ. 1210.1/ว2519 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559)
  40 ข้อสั่งการการตรวจเยี่ยมนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือจากสำนักวิชาการแผนงาน กษ 1210.1/ว2544 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559)
 41 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม เมื่อ วันที่ 22 พ.ย. 59) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว2580 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559)
  42 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว126 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 59)
 43 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว127 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
  44 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับผู้นำในประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ปีที่ 5 สาขาเกษตรกรรม (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว128 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
 45 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอกเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว129 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
 50 ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)
 51 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559) (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว046 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)
 52 สรุปผลการประชุม ครม วันที่ 4 มกราคม 2560 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผน กษ 1210.1/ว070 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560)
 53  ขอส่งสำเนาสรุปผลการสัมนายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์(หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว093 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560)
54  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.7/ว145 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560)
 55 สรุปผลการประชุม ครม.วันที่ 17ม.ค.60 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว226 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2560)
 56 ประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ ส.ป.ก. (หนังสือจาก กกจ. กษ1202.4/ว127 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2560)
57  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 31 ม.ค. 2560 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว322 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2560)
 58 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560) (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว469 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2560)
59  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 14 และ 21 ก.พ. 2560 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว597 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2560)
 60 ขอส่งสำเนาเพิ่ม (หนังสือจาก สพท. กษ1209.1/ว020 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2560)
 61 ขอส่งสำเนาเอกสาร (หนังสือจาก กกจ. กษ1202.3/542 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2560)
 62 ขอส่งสำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ (หนังสือจาก ศพส. กษ1212.1/ว.735 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2560)
 63 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 7 มี.ค. 2560 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว718  ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560)
 64 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 28 ก.พ. 2560 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว716 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2560)
65 ขอขอบคุณการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี ส.ป.ก. ประจำปี 2560 (หนังสือจาก กกจ. กษ1202.6/ว513 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
66  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 14 และ 21 มี.ค.2560 (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว815 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560)
67  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "ไมซ์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย (MICE Moves Thailand Forward)" (หนังสือจาก สวผ. กษ1210.1/ว871  ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560)
 68 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 28 มี.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว899 ลงวันที่ 7 เม.ย.2560)
 69 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานการปฏิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 439/2560 (หนังสือส่งจาก กกจ. กษ1202.3/043 ลงวันที่ 10 เม.ย.2560)
 70 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว024 ลงวันที่ 7 เม.ย.2560)
 71 สรุปผลการประชุม  ครม. วันที่ 4 เมษายน 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว948 ลงวันที่ 19 เม.ย.2560)
 72 การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว026 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2560)
73  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 11 เม.ย. 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว976 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2560)
74  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภททั่วไประดับอวุโส (หนังสือส่งจาก กกจ. กษ1202.3/ว823 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2560)
75 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรุปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1001 ลงวันที่ 26 เม.ย.2560)
76  ตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) (หนังสือส่งจาก กกจ. กษ1202.6/ว827 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2560)
 77 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว029  ลงวันที่ 26 เม.ย. 2560)
 78 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 18 เมษายน 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1029 ลงวันที่ 28 เม.ย.2560)
 79 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว030 ลงวันที่ 28 เม.ย.2560)
 80 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว032 ลงวันที่ 3 พ.ค.2560)
 81 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 25 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1144 ลงวันที่ 11 พ.ค.2560 )
82  ขอเชิญบุคลากร ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)รุ่นที่ 1 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1181 ลงวันที่ 16 พ.ค.2560)
 83 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว041 ลงวันที่ 30พ.ค.2560)
 84 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 9,16 และ 23 พ.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1307 ลงวันที่ 5มิ.ย.2560)
 85 การพิจารณาขอบข่ายตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (หนังสือส่งจาก กพร.ส.ป.ก. กษ1201.6/ว544 ลงวันที่ 12มิ.ย.2560)
 86 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว044 ลงวันที่ 12มิ.ย.2560)
 87 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1389 ลงวันที่ 15มิ.ย.2560)
 88 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (หนังสือส่งจาก กกจ. กษ1202.7/ว1293 ลงวันที่ 15มิ.ย.2560)
 89 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 30พ.ค.และ 6มิ.ย.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1404  ลงวันที่ 16มิ.ย.2560)
 90 สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานด้านนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่ 8/2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1405  ลงวันที่ 16มิ.ย.2560)
 91 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว048  ลงวันที่ 22มิ.ย.2560)
 92  ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว050  ลงวันที่ 23มิ.ย.2560)
 93 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 13 และ 20 มิ.ย. 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1465  ลงวันที่ 28มิ.ย.2560)
 94 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 27 มิ.ย. 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1518  ลงวันที่ 5ก.ค.2560)
 95 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 4 ก.ค. 2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1577  ลงวันที่ 13ก.ค.2560)
96  ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว057  ลงวันที่ 13ก.ค.2560)
97 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 11ก.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1631 ลงวันที่ 19ก.ค.2560)
98  ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว079 ลงวันที่ 1ส.ค.2560)
99 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว087 ลงวันที่ 11.ส.ค.2560)
 100 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11ก.ค.2560) (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว2109 ลงวันที่ 12ก.ย.2560)
 101 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 22ส.ค.2560) (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว2110 ลงวันที่ 12ก.ย.60)
 102 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 29ส.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว2123 ลงวันที่ 13ก.ย.60)
 103 การแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรุปประเทศด้านต่างๆ (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว2106 ลงวันที่  12ก.ย.60)
 104 การฝึกอบรมหลังสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Couse : AOCC) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 (หนังสือส่งจาก สพท. กษ1209.1/ว101 ลงวันที่ 11ก.ย.60)
 105 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 15ส.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1970 ลงวันที่ 30ส.ค.60)
 106 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 18 และ 25ก.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1944 ลงวันที่ 28ส.ค.60)
107  สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 22ส.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1997 ลงวันที่ 31ส.ค.60)
 108 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 1 และ 8ส.ค.2560 (หนังสือส่งจาก สวผ. กษ1210.1/ว1912 ลงวันที่  23ส.ค.60)
 109 ขอปฏิบัติจรรยาข้าราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) (หนังสือส่งจาก กกจ. กษ1202.4/ว1837 ลงวันที่ 25ส.ค.2560)
  
  
  ปีงบประมาณ 2559 
 ลำดับ  เรื่อง 
 1 สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ( หนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว1682 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559) 
2 การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2200 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ) 
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาลในเรื่องความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน ความคืบหน้างานปฏิรูปการศึกษา (ปัญหาด้านการบริหารงานบุคลากรของ สพฐ.) และการคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้ง (หนังสือ สำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว1711 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559)

 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (หนังสือสำนักกฎหมาย กษ 1204.1/ว2489 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559)

 5

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2559 (หนังสือจากสำนักวิช่าการและแผนงาน กษ 1210.1/ว1772 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559)

 6

 โครงการสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ส.ป.ก. ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 7

ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว96 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559)

 8

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ 2560 (หนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว1834 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559)

 9

สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ 20 กันยายน 2559 (หนังสือจากสำนักวิชาการและแผนงาน กษ 1210.1/ว1885 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559)

10  รับสมัครคัดเลือกบุคคากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ1209.1/ว100 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 )
11.

 ย้ายข้าราชการ (หนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ กษ 1202.3/ว2427 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)

12 กำหนดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัครโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ส.ป.ก.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 13 ขอส่งสำเนาหนังสือ (หนังสือจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กษ 1209.1/ว101 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  


    
 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.