สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ                                                 เรื่อง                                         
60   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
 59

  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553

 58 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
57  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/177 ลว 31 พ.ค. 2554)
56

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว 194 ลว 15 มิถุนายน 2554)

55  การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนด
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0420.5/ว 204 ลว 20 มิ.ย. 2554)
54  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณ๊ตั้งจังหวัดบึงกาฬ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ ด่วนที่สุด กค 0406.3/ว53 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554) 
53   คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่น GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 213 ลว 23 มิ.ย. 2554)
52 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/ว 214 ลว 23 มิ.ย. 2554)
51   การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0423.3/ว 219 ลว 29 มิ.ย. 2554)
50  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Web online
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 221 ลว 30 มิ.ย. 2554)
49   แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 246 ลว 25 กรกฎาคม 2554)
48   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.5/ว 254 ลว 29 ก.ค. 2554)
47   วิธีการปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 253 ลว 29 ก.ค. 2554)
46  การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/ว 258 ลว 3 ส.ค. 2554)
45  กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว 242 ลว 8 ส.ค. 2554)

               .....

--ดูหน้าย้อนกลับ 

ดูหน้าถัดไป--

                                 


ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

517 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12117 คน

 สถิติปีนี้

91748 คน

 สถิติทั้งหมด

874863 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

       

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.