สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

 

ลำดับ

                                             เรื่อง                                                      หน้าที่ 2

เดือนกรกฎาคม 2556

146

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 271 ลว 31 ก.ค. 2556)

145

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 268 ลว 29 ก.ค. 2556 )

144

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 262 ลว 19 ก.ค. 2556)

143

ขอทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้บุคคลภายนอก
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 12246 ลว 26 ก.ค. 2556)

142

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 260 ลว 18 ก.ค. 2556)

141

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 259 ลว 18 ก.ค. 2556)

140

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลว 18 ก.ค. 2556)

139

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลว 18 ก.ค. 2556)

138

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 255 ลว 16 ก.ค. 2556)

137

แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 254 ลว 16 ก.ค. 2556)

136

การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว 65 ลว 5 ก.ค. 2556)

135

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 244 ลว 3 ก.ค. 2556)

134

 แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 243 ลว 2 ก.ค. 2556 )

                                                   เดือนมิถุนายน 2556

133

ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 64 ลว 28 มิ.ย. 2556)

132

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 239 ลว 28 มิ.ย. 2556)
 

131

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 234 ลว 26 มิ.ย. 2556)

130

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปช 0001.26/ว 0016 ลว 26 มิ.ย. 2556)

129

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 231 ลว 24 มิ.ย. 2556)

128

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 226 ลว 19 มิ.ย. 2556)

127

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 223 ลว 17 มิ.ย. 2556)

126

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 62 ลว 24 มิ.ย. 2556)

125

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 63 ลว 24 มิ.ย. 2556)

124

สรุปมติคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ 20 มิ.ย. 2556)
**หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

123

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 56 ลว 6 มิ.ย. 2556)

122

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.4/ว 214 ลว 3 มิ.ย. 2556)

121

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556)
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 215 ลว 3 มิ.ย. 2556)

120

ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 197 ลว 23 พ.ค. 2556)

 เดือนพฤษภาคม 2556 

119

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 207 ลว 23 พ.ค. 2556)

118

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 206 ลว 23 พ.ค. 2556)

117

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 205 ลว 23 พ.ค. 2556)

116

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 204 ลว 23 พ.ค. 2556)

115

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 203 ลว 23 พ.ค. 2556)

114

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 50 ลว 22 พ.ค. 2556)

113

การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 194 ลว 21 พ.ค. 2556)

112

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ลว 20 พ.ค. 2556)

111

สรุปมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 15 พ.ค. 2556

110

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 181 ลว 15 พ.ค. 2556 )

109

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 180 ลว 15 พ.ค. 2556
)

108

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ ว 179 ลว 14 พ.ค. 2556)

107

แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 173 ลว 10 พ.ค. 2556)

106

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.1/ว 164 ลว 3 พ.ค. 2556 )

105

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 179 ลว 14 พ.ค. 2556)

104

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 165 ลว 3 พ.ค. 2556)

103

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 162 ลว 1 พ.ค. 2556)

102

การเร่งติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/15667 ลว 1 พ.ค. 2556)

--ดูหน้าย้อนกลับ

ดูหน้าถัดไป--

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

492 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12092 คน

 สถิติปีนี้

91723 คน

 สถิติทั้งหมด

874838 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.