สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2560 
  เดือนมีนาคม 2560 
 82

ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 106 ลงวันที่ 30 มี.ค.2560)
 

81 

 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42 ลงวันที่ 30 มี.ค.2560)

80 

 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 527 ลงวันที่ 29 มี.ค.2560)

 79

 แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 39 ลงวันที่ 29 มี.ค.2560)

78 

 แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 38 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560)
 

77 

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 37 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560)
 

 76

รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 102 ลงวันที่ 27 มี.ค.2560)
 

75 

วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 103 ลงวันที่ 27 มี.ค.2560)
 

74 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 99 ลงวันที่ 23 มี.ค.2560)
 

73

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 22 มี.ค.2560)
 

72 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มี.ค.2560)
  -  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 

71 

กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 91 ลงวันที่ 20 มี.ค.2560)
 

70 

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560) 

69 

 แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 84 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560)
 

68 

การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

67 

การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
(หนังสือ สป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 2176 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

66 

การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
(หนังสือ สป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 2174 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

 65

 การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  กค 0410.3/ว 77 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)

64 

  การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74 ลงวันที่ 9 มี.ค.2560)

 63

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 30 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
 

 62

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 29 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
 

 61

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
 

 60

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มี.ค.2560)
 

 59

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 65 ลงวันที่ 3 มี.ค.2560) 

58

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0414.4/ว 66 ลงวันที่ 3 มี.ค.2560) 

   
  เดือนกุมภาพันธ์ 2560    
57 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 25 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)

 

 

56

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 24 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)

   
55

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 20 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2560)

   
54

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 19 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2560)

   
 53

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

   
52
   
 51

 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 ก.พ.2560)
 

   
 50

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 15 ลงวันที่ 8 ก.พ.2560)

   
49 

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 14 ลงวันที่ 7 ก.พ.2560)

  เดือนมกราคม 2560           
48

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 30 ม.ค.2560)

   
47

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 26 ลงวันที่ 25 ม.ค.2560)

   
46

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 9 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)

   
45

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 10 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)

   
44

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 8 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)

   
43 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 7 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)

   
42

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 

   
41

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 6 ลงวันที่ 13 ม.ค.2560)

   
40

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 5 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560)

   
39

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรางการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 3 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 

   

38

 การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 5 ลงวันที่ 9 ม.ค.2560) 

   
 37  

การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/ว 2 ลงวันที่ 5 ม.ค.2560) 

   

 

--ดูหน้าย้อนกลับ       ดูหน้าถัดไป--

  

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

656 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135432 คน

 สถิติปีนี้

848008 คน

 สถิติทั้งหมด

2061181 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.