สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2560 
  เดือนธันวาคม 2559 
 36

หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   
35 

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 167 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2559)
 

   
 34

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 162 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559) 

   
 33

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)

 

 

 32

 ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0001 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)

 

 

 31

 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 457 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559) 

 

 

 30

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 160 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2559)

   
29

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 159 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2559)

   
  เดือนพฤศจิกายน 2559    
28 

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1842/2559 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) 

 

 

27

มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เอกสารแนบ  1
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 446 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559)

   
26

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 154 ลงวันที่ 21 พ.ย.2559)

   
25

ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559) 

   
 24

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 พ.ย.2559)

   
23
 แจ้ง product code สำหรับใช้ในการรับชำระ Bill Payment  (ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559)
   
 22

 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 385 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559) 
 

   
 21

รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 427 ลงวันที่ 3 พ.ย.2559) 

   
20 

 หารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/9402 ลงวันที่ 2 พ.ย.2559)
 

  เดือนตุลาคม 2559            
19

ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 424 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559)

   
18 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
 

   
 17

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 142 ลงวันที่ 14 ต.ค.2559)
 

   
 16

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 7 ต.ค.2559)
 

   
15

ปรับปรุงรายละเอียดรายาการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 6 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)

   
14

 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559) 

   
13

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559)

   
12

วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)

   
11

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 407 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
 

   
10

การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 403 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559)

   
9

รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38328 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559)

   
8

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลี่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 124 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)

   
7 

การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)

   
6

กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 400 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)

   
5

แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)

   
4

การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ  e-GP
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 

   
3

รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 307 ลงวันที่ 5 ต.ค.2559)

   

2

 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)

   
 1  

- รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2560
 - รหัสงบประมาณ 2560
 - รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2560

   

--ดูหน้าย้อนกลับ

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

516 คน

 สถิติเมื่อวาน

776 คน

 สถิติเดือนนี้

17158 คน

 สถิติปีนี้

115130 คน

 สถิติทั้งหมด

898245 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.