สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านอื่นๆ


 


 

 

 

                                 

เกี่ยวกับข้าราชการ และลูกจ้าง

         

 

*  การออกจากราชการ
 *   ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ของ สนง. กพ.
  *  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
 * สรุปเกี่ยวกับการลาของบุคคลากรประเภทต่างๆ
 *  กฎ ก.พ.ว่ าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 
*   คลิป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 *   ประมวลคำถาม คำตอบเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
* เครื่องหมายอินทรนูเครื่องแบบข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ข้าราชการนอกราชการ
*  การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
 *  ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคล ก.พ.
* หลักเกณฑ์การประเมินค่างานที่ ก.พ.กำหนด
*

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

* รายชื่อตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
* ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่กับหลักสมรรถนะ
* มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
* เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
* สรุปพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 * หลักเกณฑ์การคืนเครื่องราชอิศริยาภรณ์
* หลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
* การมอบอำนาจให้ข้าราชการ  กรณีปฏิบัติราชการแทน
* ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่กับหลักสมรรถนะ
* มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
*  สมรรถนะในราชการพลเรือนไทย (สำนักงาน ก.พ.)
*

ระบบพนักงานราชการ

* โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
* หลักเกณฑ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานภายนอก ส.ป.ก. เป็นผู้จัดการอบรม
* สิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญเมื่อออกจากราชการในกรณีต่างๆ
  *

 คำพิพากษา และคำสั่งศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ               

*  ถาม - ตอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง 
(หนังสือสำนักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.1/ว.31 ลว. 17 กย. 53)
 
*  ถาม - ตอบ  การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2554
 *   เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต 
*  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
* การรักษาราชการแทนหรือการรักษาการในตำแหน่ง                                              
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.