สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านสารบรรณ


 


 

 

 

                                 

สาระน่ารู้งานสารบรรณ

         

* การเขียนหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
*   การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)
*  วิธีการจัดส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 *  ระเบียบงานสารบรรณ โดยนางสุนทรา ภู่ประเสริฐ
* เอกสารบรรยายระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
*  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
*

การบันทึกเสนอหนังสือราชการ

* ความรู้พื้นฐานและหลักการเขียนหนังสือราชการ
* เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  
* การเขียนบรรณานุกรม
* การเขียนหนังสือราชการ
* การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
* หลักการเขียนหนังสือราชการ

*

การร่างหนังสือราชการ
* วิธีการเขียนหนังสือราชการ
*  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
*  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายใน
*  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอก
*  ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือประทับตรา
* การเขียนรายงานการประชุม
* หลักการเขียนหนังสือราชการ ที่ดี 
                                                                                                                                                           
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.