สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านพัสดุ


 


 

 

 

                                 

ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

         

*   เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "ข้อควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุ" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

  - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 1  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
 
- ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 2  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
 
- ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 3  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง

  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกรณีศึกษา โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี กรมชลประทาน

 *  การบริหารสัญญา
*   การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
 *  คู่มือปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่แสร้างโดยการควบคุมงานเอง กรมชลประทาน
 *  คู่มือปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง  กรมชลประทาน
*  

การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

*   แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
 *  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3
*   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
*   ความรู้เกี่ยวกับสัญญา การทำสัญญา การบริหารสัญญา และหลักประกันสัญญา
 * การทำสัญญา และหลักประกัน 
*   เกร็ดความรู้จัดซื้อ จัดจ้าง
*

สรุประเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 (1)  โดย  อ.เชิดชัย มีคำ

* การจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีจ้างบุคคลธรรมดา  โดย อ.เชิดชัย มีคำ
* คำถาม - คำตอบ ประเด็นการปฏิบัติงานในระบบ e-GP 
* สรุปขั้นตอนการบันทึกรายการ web online PO
* คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online
*  หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ : บรรทัดฐานจากคดีทางปกครอง
*  กฎหมายการพัสดุ และสัญญา
* ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
*  ปัญหาพัสดุที่ควรรู้
* แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ  - กรมบัญชีกลาง
* ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
* การบริหารสัญญาจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
*  การบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  โดย อ. รวีวัลย์ แสงจันทร์   
*  การจ้างทำของกับอากรแสตมป์
*  การจ้างทำของกับการติดอากรแสตมป์

  * 

 บทความ เรื่อง การจ้างทำของกับอากรแสตมป์  โดย นางสาวนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง

 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

                    

         

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.