สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านบัญชี/GFMIS


 


 

 

 

                                 

ด้าน บัญชี

         

 *ระบบรับและนำส่งผ่านระบบ GFMIS web online
  
*   คำถาม คำตอบในระบบ GFMIS
   
*  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   
 *  ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
*  ระบบบัญชีแยกประเภทระบบ GFMIS Web Online
   
*  การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
   
*   การจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS
   
* หลักการและวัตถุประสงค์ของระบบบัญชี หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
   
*

หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2)

* วิธีบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
   
*   มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
   
* หลักการและการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร
   
 *  การล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
  
* การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
 
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.