สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 

                                 


Google


Search

 
                       

หนังสือเวียน
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

             

 งบประมาณ ปี 2560 
  เดือน กันยายน 2560 
 

ประกาศรายชื่อบุคลลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว8854 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2560 )

 

ประกาศรายชื่อบุคลลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว8836 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2560 )

 

ประกาศรายชื่อบุคลลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

 (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว8835 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2560 )

   
 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป    

 (หนังสือกระทรวงกการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว159 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2560 )

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/ว158 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 )

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่นวกับการศึกษาของบุตร กรณ๊บุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2560) 

 

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2560)

 

 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560)

 

การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที กค 0402.5/ว153 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560)

 

 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560

( หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว356 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2560)

 186

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่3)พ.ศ.2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว354 ลงวันที่ 12 ก.ย. 60)

 

 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว148 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2560) 

185 

 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

( หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 ก.ย.60)

 184

 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)040502/ว346 ลงวันที่ 8 ก.ย.60)

 

183   การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หนังสือ ที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2560)
182 

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว147 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2560)

181

 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

180

 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560

179 

การกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่vมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว339 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)

178

แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนรายได้แผ่นดิน

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว338 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)

177

หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่มปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว146 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)

 176

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว336 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560) 

   
  เดือนสิงหาาคม 2560            
 175

การจัดทำงบการเงินภาพรวมของส่วนราชการ

 (หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว332 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 )

174 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของเอกชน

(หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560)

 

173

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3 /ว327 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560)

172 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560)

171

หลักเกณฑ์การชยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

170 

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)

(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)

169 

การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0405.2/ว320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)

168 

คู่มือผู้ใช้งานในระบบ e-GP ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th 

166 

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

165

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

164 

กฏกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

163

กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ2560

162

กฏกระทรวงกำหหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ2560

 161

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 

160 

กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 

159 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารรพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

158 

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement)

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)

   การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว136 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2560)
   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว137 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2560)
 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว135 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว134ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว133 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว132 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว131 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

 

 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว130 ลงวันที่ 22 ส.ค. 60)

 

157 

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ และฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว311 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 )

156 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที กค. 0405.2/ว129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560) 

 155

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว128 ลงวันที่ 17สิงหาคม 2560 )

 154

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว127 ลงวันที่ 17สิงหาคม 2560 )

153 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว126 ลงวันที่ 17สิงหาคม 2560 )

 

152 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที กค. 0405.2/ว125 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560) 

151 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0402.5/ว307 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2560 

 

150

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ์ พ.ศ.2560 รวม 7 ฉบับ

(หนังสือกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ กองกลาง ที่ กษ0201.06/ว7346 ลงวันที่ 18 ส.ค. 60

 

149 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.2/ว123 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 )

148 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ทีกค 0405.2/ว122 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560

 

147 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ทีกค 0405.2/ว120 ลงวันที่  7 สิงหาคม 2560

 

146

ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL-RPT018) 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.4/ว286 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2560

145

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
(หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กษ 0201.06//ว6728 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

  เดือนกรกฎาคม 2560           
144 

แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ KTB-EDC 

 

143

หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 
(หนังสือด่วนที่สุด กษ 0201.06/ว6662 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560)  

142

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture:EDC)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 402.2/ว116 
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2560)

141 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค1405.2/ว111 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2560) 

140 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค1405.2/ว110 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2560)

139

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานเปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 271 ลงวันที่ 25 ก.ค.2560)
     

138 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 040502/ว105ลงวันที่ 25 ก.ค. 2560 ) 

137 

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว267 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2560) 

136

ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ) 0405.2/ว270 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2560)

135

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 102 ลงวันที่ 21 ก.ค.2560)

134 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 040502/ว101 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2560 ) 

 133

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 040502/ว100 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2560 )

132 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 040502/ว99 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2560 )

131 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 96 ลงวันที่ 19 ก.ค.2560)

 130

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 97 ลงวันที่ 19 ก.ค.2560)
  

 129

 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560)

128 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 95 ลงวันที่ 17 ก.ค.2560)

 127

ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 253 ลงวันที่ 17 ก.ค.2560)

126 

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว 93 ลงวันที่ 13 ก.ค.2560)
 

125 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 91 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)
 

 124

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 92 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560) 

 123

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)

122 

แนวปฏิบัติเกี่ยกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเบเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 240 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560) 

 121

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกรณีส่วนราชการจัดซื้อพัสดุผ่านบัตรพัสดุ (บัตรเครดิต) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 543 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2560)

เดือนมิถุนายน 2560          
 120

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2560)

119 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 87 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2560)

 118

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 86 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2560)
 

117 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 84 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560)
 

 116

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560)

115 

ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน (เขียว-แดง) ส่วนกาลาง , ส่วนภูมิภาค 

 114

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(หนังสือ ทีโอที จนค./301 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2560) 

113 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2560)
  

112 

การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 79 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2560)
  

 111

การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 77 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2560)

110 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 72 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560)
 

 109

 ตัวอย่างใบสมัคร เพื่อขอใช้เครื่อง EDC สำหรับ ส.ป.ก.จังหวัด

 - ตัวอย่างหนังสือนำส่งขอใช้บริการเครื่อง EDC
 - ตย.การกรอกใบสมัคร
 - ปณ.บริการธุรกิจตอบรับ 

108 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 68 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)
 

107 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 67 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)

106 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 66 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)
 

105 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 64 ลงวันที่ 17 พ.ค.2560)

 104

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 15 พ.ค.2560)

  เดือนพฤษภาคม 2560         
103 

การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 161 ลงวันที่ 31 พ.ค.2560) 

 102

 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พ.ค.2560) 

 101

 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 251 ลงวันที่ 25 พ.ค.2560)

 100

 มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 154 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)
 
 

 99

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 82 ลงวันที่ 16 พ.ค.2560)
 

 98

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 61 ลงวันที่ 9 พ.ค.2560) 
 

 97

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 60 ลงวันที่ 9 พ.ค.2560)

 96

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 59 ลงวันที่ 5 พ.ค.2560) 

95 

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 218 ลงวันที่ 5 พ.ค.2560)

94

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 1201/3680 ลงวันที่ 3 พ.ค.2560) 

93 

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 79 ลงวันที่ 2 พ.ค.2560)

92 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 55 ลงวันที่ 26 เม.ย.2560)

 91

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 26 เม.ย.2560)

  เดือนเมษายน 2560        
90   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 52 ลงวันที่ 20 เม.ย.2560)
 89  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
 88  ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ส.ป.ก.
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1345 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
 87  การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1356 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
 86

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 117 ลงวันที่ 10 เม.ย.2560)

 85  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 48 ลงวันที่ 5 เม.ย.2560)
 84

การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/ว 141 ลงวันมี่ 4 เม.ย.2560) 

 83  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 31 มี.ค.2560)
           

...  .

                           ดูหน้าถัดไป--      

                            

 

ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

563 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135339 คน

 สถิติปีนี้

847915 คน

 สถิติทั้งหมด

2061088 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

ช่วยตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.