สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             


แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 

 
 
 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

 
                                 

Google


Search

 
          

       หนังสือเวียน 

                         ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ                   

            

             ปีงบประมาณ 2560 
  เดือนกรกฎาคม 2560          
 126

กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 ก.ค.2560)
 

 125

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานเปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 271 ลงวันที่ 25 ก.ค.2560)
     

 124

ขอเลื่อนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 253 ลงวันที่ 17 ก.ค.2560)

 123

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว 93 ลงวันที่ 13 ก.ค.2560)
  

 122

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 91 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)
 

 121

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 92 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)
 

 120

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 94 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)

 119

แนวปฏิบัติเกี่ยกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเบเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 240 ลงวันที่ 12 ก.ค.2560)

 118

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกรณีส่วนราชการจัดซื้อพัสดุผ่านบัตรพัสดุ (บัตรเครดิต) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 543 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2560)

  เดือนมิถุนายน 2560         
 117

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 220 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2560)

 116

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 87 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2560)

 115

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 86 ลงวันที่ 26 มิ.ย.2560)
 

 114

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 84 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560) 

 113

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 83 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560)
 

 112

ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน (เขียว-แดง) ส่วนกาลาง , ส่วนภูมิภาค 

 111

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(หนังสือ ทีโอที จนค./301 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2560) 

 110

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2560)
  
 

 109

การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 79 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2560)
  

 108

การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 77 ลงวันที่ 15 มิ.ย.2560)

 107

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 72 ลงวันที่ 12 มิ.ย.2560) 

 106

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 68 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)
 

 105

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 67 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)

 104

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 66 ลงวันที่ 22 พ.ค.2560)
  

 103

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 64 ลงวันที่ 17 พ.ค.2560)

 102

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 63 ลงวันที่ 15 พ.ค.2560)

  เดือนพฤษภาคม 2560        
 101

การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 161 ลงวันที่ 31 พ.ค.2560) 
 

 100

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พ.ค.2560) 
 

99

 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 251 ลงวันที่ 25 พ.ค.2560)
 

98

 มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ (กวพ) 0405.2/ว 154 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560)
 
 

97

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 82 ลงวันที่ 16 พ.ค.2560)
 

 96

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 61 ลงวันที่ 9 พ.ค.2560)
 

 95

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 60 ลงวันที่ 9 พ.ค.2560)

 94

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 59 ลงวันที่ 5 พ.ค.2560) 
 

 93

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 218 ลงวันที่ 5 พ.ค.2560)

 92

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 1201/3680 ลงวันที่ 3 พ.ค.2560)

 91

การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 79 ลงวันที่ 2 พ.ค.2560)
 

 90

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 55 ลงวันที่ 26 เม.ย.2560)
 

 89

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 54 ลงวันที่ 26 เม.ย.2560)
 

  เดือนเมษายน 2560       
 88

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 52 ลงวันที่ 20 เม.ย.2560)
 

 87

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 49 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
 

 86

 ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ส.ป.ก. 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1345 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)

 85

การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1356 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
 

 84

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 48 ลงวันที่ 5 เม.ย.2560)
 

 83

การโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หนังสือกรมรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0604/ว 141 ลงวันมี่ 4 เม.ย.2560) 
 

 82

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 43 ลงวันที่ 31 มี.ค.2560)
 

  เดือนมีนาคม 2560      
81 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 106 ลงวันที่ 30 มี.ค.2560)
 

80 

ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 42 ลงวันที่ 30 มี.ค.2560)
 

 79

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 
(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0106/ว 527 ลงวันที่ 29 มี.ค.2560)
 

78 

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 39 ลงวันที่ 29 มี.ค.2560)
 

77 

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 38 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560)
 

 76

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 37 ลงวันที่ 28 มี.ค.2560)
 

 75

 รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 102 ลงวันที่ 27 มี.ค.2560)

 74

 วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 103 ลงวันที่ 27 มี.ค.2560)

73 

 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจาการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว 99 ลงวันที่ 23 มี.ค.2560)

 72

แจ้งงรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 36 ลงวันที่ 22 มี.ค.2560)
 

71 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 60 ลงวันที่ 17 มี.ค.2560)
  -  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 

70 

 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 91 ลงวันที่ 20 มี.ค.2560)
 

 69

 การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560) 

 68

แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 84 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560)
   

67 

การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

 66

การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
(หนังสือ สป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 2176 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

 65

การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (แนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทั้งในส่วนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ)
(หนังสือ สป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 2174 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

 64

 การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  กค 0410.3/ว 77 ลงวันที่ 13 มี.ค.2560)
 

 63

การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 74 ลงวันที่ 9 มี.ค.2560)
 

 62

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 30 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
  

61 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 29 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
  

 60

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2560)
 

 59

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มี.ค.2560)
 

 58

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0414.4/ว 65 ลงวันที่ 3 มี.ค.2560)
 

 57

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)    
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0414.4/ว 66 ลงวันที่ 3 มี.ค.2560) 
 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560     
 56   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 25 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)
 55  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 24 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2560)
 54  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 20 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2560)
 53  การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 19 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2560)
 52   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
51   ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่ 8 ก.พ.2560)
50   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 15 ลงวันที่ 8 ก.พ.2560)
 49   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 14 ลงวันที่ 7 ก.พ.2560)

 

เดือนมกราคม 2560    
 48

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549 กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 28 ลงวันที่ 30 ม.ค.2560)
 

 47

 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัสงบประมาณที่จำแนกเป็นรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายลงทุน
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว 26 ลงวันที่ 25 ม.ค.2560)
 

 46

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 9 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)
 

 45

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 10 ลงวันที่ 23 ม.ค.2560)
 

 44

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 8 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)
 

 43

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 7 ลงวันที่ 20 ม.ค.2560)
 

 42

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 6 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 
 

 41

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 6 ลงวันที่ 13 ม.ค.2560)
 

 40

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 5 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560)
 

 39

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรางการควคัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 3 ลงวันที่ 10 ม.ค.2560) 
 

 38

การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0412.4/ว 5 ลงวันที่ 9 ม.ค.2560) 
 

 37

การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0410.5/ว 2 ลงวันที่ 5 ม.ค.2560) 
 

  เดือนธันวาคม 2559   
36 

หลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   
 35

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 167 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2559) 
 

   
34 

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 162 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
 
 

   
 33

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
 

   
32 

ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช 0035/ว 0001 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2559)
 

   
31

ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 457 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559) 
 

   
 30

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 160 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2559)
 

   
 29

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปีงบประมาณ 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 159 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2559)
 

  เดือนพฤศจิกายน 2559  
27    มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เอกสารแนบ  1
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 446 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2559)
   
 26  การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 154 ลงวันที่ 21 พ.ย.2559)
   
 25  ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559) 
   
24   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 พ.ย.2559)
   
23   แจ้ง product code สำหรับใช้ในการรับชำระ Bill Payment  (ธนาคารกรุงไทย ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559)
   
22   กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 385 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559) 
 
   
21   รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 427 ลงวันที่ 3 พ.ย.2559) 
   
 20

หารือกรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
(หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/9402 ลงวันที่ 2 พ.ย.2559)
  


  เดือนตุลาคม 2559  
   
 19  ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 424 ลงวันที่ 31 ต.ค.2559)
   
18    แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 144 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
 17  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 142 ลงวันที่ 14 ต.ค.2559)
   
16   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่ กค 0405.2/ว 137 ลงวันที่ 7 ต.ค.2559)
   
 15  ปรับปรุงรายละเอียดรายาการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 6 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559)
   
14   ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
 

(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค.2559) 
   
 13  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 412 ลงวันที่ 18 ต.ค.2559)
   
12  วิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 405 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
   
 11 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 407 ลงวันที่ 17 ต.ค.2559)
 
   
 10 การรายงานสถานะการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2558 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 403 ลงวันที่ 13 ต.ค.2559)
   
9 รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/38328 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2559)
   
 8  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลี่อมปี ตามมาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 124 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
7  การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
 กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา
 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 400 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559)
   
   แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ต.ค.2559
)
   
 การบัญทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถาานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559)
 
   
 3  รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 307 ลงวันที่ 5 ต.ค.2559)
   
2  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559)
   

      1

 - รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ 2560
 - รหัสงบประมาณ 2560
 - รหัสงบกลางกรมบัญชีกลางปี 2560


ต่อ หน้าถัดไป  ....  .

                          

                             

 


ภาพกิจกรรม

         


เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

152 คน

 สถิติเมื่อวาน

277 คน

 สถิติเดือนนี้

9006 คน

 สถิติปีนี้

84342 คน

 สถิติทั้งหมด

746903 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 


ช่วยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยค่ะ

 

 

          

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.