สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนกันยายน 2559 
   
192 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0403.2/ว 128 ลงวันที่ 30 ก.ย.2559)
 

   
191 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 126 ลงวันที่ 29 ก.ย.2559
) 

   
 190

กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 380 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2559)
 

   
189 

 ตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ  (สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)

 

 
188 

 - ตัวอย่าง หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการเปิดบริการ GFMIS Packege

 - ใบสมัครขอใช้งาน KTB corporate Online

 - ใบสมัครขอใช้บริการชำระเงิน

 - ข้อมูล Excel file ในอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล

 - แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร

 - คู่มือ Bill Payment on KTB Corporate Online

 - คู่มือ GFMIS On KTB Corporate Online 

   
 187

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 379 ลงวันที่ 28 ก.ย.2559)
 

   
186 

แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 374 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
 

   
185 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 120 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
 

   
184 

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 1201/ว 714 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559)
 

 

 

 183

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 121 ลงวันที่ 22 ก.ย.2559)
 

   
182 

แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  (หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/1013 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559) คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1390/2559 สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2559  และ หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ 3305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 

   
181 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 20 ก.ย.2559)
 

   
180 

 วิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3/ว 367 ลงวันที่ 20 ก.ย.2559)
 

   
 179

ขอความเห็นชอบการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กค 1201.8/3305 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
 

   
178 

 การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 117 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)

   
 177

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกระทรางการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 112 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
 

   
 176

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Facter F
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 ก.ย.2559)
 

 

 

 175

  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 359 ลงวันที่ 13 ก.ย.2559)

 

 

 174

 การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค กค 0414.3/ว 361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
 

 

 

 173

 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค กค 0414.3/ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)

   
 172

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค กค 0405.2/ว 356 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559)
 

   
171 

 รายงานผลสัมฤทธิ์งานและการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ0201.06/ว 8171 ลงวันที่ 8 ก.ย.2559
) 

 

 

 170

การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.2559)
 

   
 169

 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
 

   
 168

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 349 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
 

   
 167

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 115 ลงวันที่ 4 ก.ย.2559) 

   
166 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
 

   
 165

 มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 344 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
 

   
 164

การกำหนดรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเกี่ยวกับขนาดของเครื่องยนต์ หรือกำลังของเครื่องยนต์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
(หนังสือสำนักเลขาธิการสำนักรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ว 262 ลงวันที่  31 ส.ค.2559)
 

   
163 

 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 101 ลงวันที่ 30 ส.ค.2559)
 

  เดือนสิงหาคม 2559            
162

การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 ส.ค.2559)

   
161

ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 112 ลงวันที่ 29 ส.ค.2559)

   
160

 การเร่งรัดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 335 ลงวันที่ 26 ส.ค.2559)

   
159

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที นร 0505/ว 252 ลงวันที่ 24 ส.ค.2559)

   
158

มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 253 ลงวันที่ 24 ส.ค.2559)

   
157

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 99 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559)

   
156 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 109 ลงวันที่ 11 ส.ค.2559)  
   -  คู่มือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

   
155

คู่มือการใช้งานและระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.2/ว 108 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559) 
  

   
154

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค.2559)

   
153 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ปรับแก้)  (สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)

   
152

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559)  

   
151

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559
)  

   
150

ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) 

   
149

การกันเงินงบประมาณปี 2558 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 95 ลงวันที่ 8 ส.ค.2559)

   

148

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 292 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559)
 

   
 147  

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.4/ว 291 ลงวันที่ 2 ส.ค.2559)
 

   

 

ดูหน้าถัดไป--

 

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

830 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135606 คน

 สถิติปีนี้

848182 คน

 สถิติทั้งหมด

2061355 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.