สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


 
 

   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2559 
  เดือนกรกฎาคม 2559            
143

ขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 90 ลงวันที่ 29 ก.ค.2559)

   
 142

ข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/027297ลงวันที่ 28 ก.ค. 2559)

       **อ้างถึง** 1. ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรม (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/2207 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2558)
                 2. ขอชี้แจงรายละเอียดสภาพปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/9434 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2558)
                        3. ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาข้อหารือ (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/1071 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2559)

   
 141

แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 86 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

   
 140

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 85 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559)

   
139

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 84 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559)

   
138

 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 755 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)
              **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
137 

 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 754 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)

              **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
136

 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 753 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)

               **อ้างถึง**   หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
 135

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 72 ลงวันที่ 4 ก.ค.2559)

   
134 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
 133

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
 132

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

   
131

ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์ (Prompt Pay)"
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว 261 ลงวันที่ 4 ก.ค.2559)

   
 130

ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคู่มือการใช้งาน  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 266 ลงวันที่ 5 ก.ค.2559)
    - หน้าปก
    คู่มือการใช้งาน

   
เดือนมิถุนายน 2559             
   
 129

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559)

   
128 

การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0420.3/ว 252 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559)

   
127

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2559)

   
 126

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 66 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2559)

   
 125

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any ID
(หนังสือธนาคารกรุงไทย ที่ รกพ.1  1188/2559 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2559)

   
124

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 256 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559)

   
 123

 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 63 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2559)

   
122

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
(หนังสือ สป.กษ ด่วนทีสุดที่ กษ 0201.06/ว5341 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559)

   
121 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลงวันที่ 13 มิ.ย.2559)

   
120

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)

   
119 

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)

   
118

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 59 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559)

   
 117

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ1201/ว 572 ลงวันที่ 7 มิ.ย.2559)

   
116 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 8 เม.ย.2559)

   
115 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 57 ลงวันที่ 3 มิ.ย..2559)

   
114

หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ว 56 ลงวันที่ 30 พ.ค.2559)

   
113

การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 52 ลงวันที่ 13 พ.ค.255
9)

   
112

การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15
(หนังสือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ที่ กสจ.001/ว 019 ลงวันที่ 31 พ.ค.2559)

   
111

เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร "ข้อควรรู้ในกระบวนการจัดหาพัสดุ" ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
  - ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 1  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  
ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 2  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
  
ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 3  โดย นายปิยะพงษ์ กรเกษม กรมบัญชีกลาง
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และกรณีศึกษา โดย นายอธิวัฒน์ โยอาศรี กรมชลประทาน

   
 110

 ***เรียน ส.ป.ก.จังหวัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม   จึงขอได้โปรดตรวจสอบใหม่ 
    16 มิ.ย.2559

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)   แก้ไขแล้ว

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคเหนือ)  แก้ไขแล้ว 

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคกลาง)   แก้ไขแล้ว

รายงานการใช้จ่ายการฝึกอบรม ตามกิจกรรม 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 (ภาคใต้)   แก้ไขแล้ว

   
เดือนพฤษภาคม 2559            
   
109

 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และการเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 157 ลงวันที่ 12 พ.ค.2559)

   
 108

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 

   
107

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0431.4/ว 194 ลว 13 พ.ค.2559)

   
106

 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) เพิ่มเติม 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
 

   
105

  การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 185 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)

   
104

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 49 ลงวันที่ 2 พ.ค.2559)
 

   
103

การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 142 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559)

   
102 ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 115 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559)
   

--ดูหน้าย้อนกลับ

ดูหน้าถัดไป--

 

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

491 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12091 คน

 สถิติปีนี้

91722 คน

 สถิติทั้งหมด

874837 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.