สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2558 
   เดือนกันยายน 2558  
 183

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 369 ลว 30 ก.ย.2558)

   
182 

การบันทึกตรวจรับงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่าน GFMIS Terminal บนระบบ GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0429.3/ว 360 ลว 30 ก.ย.2558)

   
 181

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการสร้างรหัสงบประมาณ ของส่วนราชการในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0429.3/ว 361 ลว 30 ก.ย.2558)

   
180 

แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0900/ว 115 ลว 30 ก.ย.2558)

   
179 

ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Feet Card)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 353 ลว 29 ก.ย.2558)

   
178 

การกันเงินงบประมาณปี 2558 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 
 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 352 ลว 29 ก.ย.2558)

   
177 

การเตรียมการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0429.3/ว 345 ลว 24 ก.ย.2558)

   
 176

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคืนเงินของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ Undo
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 341 ลว 23 ก.ย.2558)
 

   
 175

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลว 23 ก.ย.2558) 

   
174 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 107 ลว 18 ก.ย.2558)

   
 173

วิธีเรียกรายงานแสดงเอกสารอ้างอิงของเอกสารคืนเงินทดรองราชการในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 329 ลว 17 ก.ย.2558)

   
172 

แนวทางการแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 338 ลว 22 ก.ย.2558)
 

   
171 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 109 ลว 21 ก.ย.2558)

   
170

  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 106 ลว 17 ก.ย.2558)

   
169

การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว 330 ลว 17 ก.ย.2558)

   
168 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว 328 ลว 16 ก.ย.2558)

   
 167

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 105 ลว 15 ก.ย.2558)

   
 166

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/ว 8169 ลว 9 ก.ย.2558)

   
 165 

การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 105 ลว 4 ก.ย.2558)

   
 164

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 98 ลว 4 ก.ย.2558)

   
 163

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 312 ลว 4 ก.ย.2558)

   
 162

การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 286 ลว 3 ก.ย.2558)

   
 161

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 101 ลว 2 ก.ย.2558)

   
 160

การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 102 ลว 2 ก.ย.2558)

   
 159

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(หนังสือ ส.ป.ก. สบก ลงวันที่ 7 ก.ย.2558)

   
 

 เดือนสิงหาคม 2558 

158

การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลว 28 ส.ค.2558)

   
 157

การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 291 ลว 20 ส.ค.2558)

   
 156

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 87 ลว 19 ส.ค.2558)

   
155

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 84 ลว 13 ส.ค.2558)

   
154

หลักเกณฑ์การเบิกค่าบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 83 ลว 13 ส.ค.2558)

   
 153

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 283 ลว 13 ส.ค.2558)

   
 152

 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 283 ลว 13 ส.ค.2558)

   
 151

การใช้งานระบบการจัดทำรายงานการเงินรวมของหน่วยงานภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ว 276 ลว 7 ส.ค.2558)

   
 150

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 277 ลว 7 ส.ค.2558)

   
 149

คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว 3 ส.ค.2558)

   
 148

 งบลงทุนปีงบประมาณ 2559 ภาคเหนือ และแผนการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.)

   
             

 

ดูหน้าถัดไป--

 

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

218 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

134994 คน

 สถิติปีนี้

847570 คน

 สถิติทั้งหมด

2060743 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.