สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2558 
   เดือนกรกฎาคม 2558  
 146

การส่งรายงานประจำเดือน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลว 29 ก.ค.2558)
 

   
 145

ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 30229 ลว 27 ก.ค.2558)
 

   
 144

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว 23 ก.ค.2558)
 

   
143 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 74 ลว 14 ก.ค.2558)
 

   
 142

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว 85 ลว 8 ก.ค.2558)
 

   
141 

แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558)
 
  **ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่าย**  
    * งบบุคลากร
    *
งบดำเนินงาน
    *
งบลงทุน
    *
งบกลาง
    * 
งบรายจ่ายอื่น

   
 140

ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bindding: e-Bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 258 ลว 24 ก.ค.2558)
 

   
139 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 257 ลว 23 ก.ค.58)
 

   
 138

การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.1/ว 78 ลว 22 ก.ค.58)
 

   
137 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 255 ลว 20 ก.ค.2558)
 

   
136 

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างของทุนหมุนเวียนและปรับค่าตอบแทนพนักงานทุนหมุนเวียน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 72 ลว 6 ก.ค.2558)
 

   
135 

หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 69 ลว 3 ก.ค.2558)
 

   
133 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว 3 ก.ค.2558)
 

   
 132

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 64 ลว 2 ก.ค.2558)
 

   
 131

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
(หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/870 ลว 2 ก.ค.2558)
 

   
130 

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลว 1 ก.ค.2558) 
 

   
 129

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 60 ลว 23 มิ.ย.2558)
 

   เดือนมิถุนายน 2558 
128 

ซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 230 ลว 30 มิ.ย.2558)
 

   
127

  การยุบรวมสิทธิการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (co)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0409.4/ว 231 ลว 30 มิ.ย.2558)

   
126

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 222 ลว 26 มิ.ย.2558)
 เอกสารแนบ 1

   
125 

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0308/ว 291 ลว 24 มิ.ย.2558)

   
 124

 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 212 ลว 23 มิ.ย.2558)

   
 123

ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 213 ลว 23 มิ.ย.2558)

   
 122 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 55 ลว 12 มิ.ย. 2558)

   
 121

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 54 ลว 11 มิ.ย.2558)

   
 120

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 146 ลว 10 มิ.ย.2558)

   
 119

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 137 ลว 3 มิ.ย.2558)

   
 118

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 197 ลว 4 มิ.ย. 2558)

   
 117

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 48 ลว 2 มิ.ย.2558)

   
 116

 การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง
(หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ กษ 0201.06/ว 4940 ลว 2 มิ.ย.2558) 

   
 

 เดือนพฤษภาคม 2558 

 115

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลว 29 พ.ค.2558)

   
114

การอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension'Electronic Filing)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.7/ว 193 ลว 29 พ.ค.2558)

   
 113

 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4815 ลว 28 พ.ค.2558)

   
 112

 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 188 ลว 27 พ.ค.2558)

   
111

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0421.3/ว 46 ลว 25 พ.ค.2558)

   
110

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/17 ลว 25 พ.ค.2558)

   
 109

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 180 ลว 19 พ.ค.2558)

   
 108

 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 83 ลว 12 พ.ค.2558)

   
 107

 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  e-market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 169 ลว 7 พ.ค.2558)

   
 106

การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 168 ลว 7 พ.ค.2558)

   
 105

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28  เม.ย. 2558)

   
 104

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 37 ลว 26 เม.ย.2558)

   
103

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 36 ลว 17 เม.ย.2558)

--ดูหน้าย้อนกลับ

ดูหน้าถัดไป--

 

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

495 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12095 คน

 สถิติปีนี้

91726 คน

 สถิติทั้งหมด

874841 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.