สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  ปีงบประมาณ 2557 
  เดือนกันยายน 2557 
   
159

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลว 8 ก.ย. 2557)

   
158

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 269 ลว 26 ก.ย. 2557)
 

   
157

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 275 ลว 30 ก.ย. 2557)

   
 156

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web online)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 264 ลว 25 ก.ย. 2557)

   
155

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 260 ลว 24 ก.ย. 2557)

   
154

 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 263 ลว 24 ก.ย. 2557)

   
153

      ตัวอย่างจ้างเหมาบริการ

 *  ขอความเห็นชอบดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีพิเศษ 
 *  
แบบใบเสนอราคา
 *  รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักบริหารกลาง 
 *
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
 *  ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ

 * 
เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการ ปี 2558
 *  ขอส่งมอบงวดงาน
 *  ใบแจ้งหนี้
 *  รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการ

   
152 

 การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 254 ลว 19 ก.ย. 2557)

   
161 

 การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 252 ลว 19 ก.ย. 2557)

   

 151

 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้่ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 91 ลว 16 ก.ย. 2557)

   

150

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

149

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 89 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

148

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 88 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

147

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 85 ลว 9 ก.ย. 2557)
 

   

146

 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Terminal  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 249 ลว 17 ก.ย. 2557)

   

145

 คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

 144

 คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายงบกลางที่อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

   
143

คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

   
142

คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม (350,000ล้านบาท)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

 141

 คู่มือการเรียกและอ่านรายงาน ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ (MIS)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 246 ลว 15 ก.ย. 2557)

   

 140

   * แผนการดำเนินการสอบราคา
  * ขั้นตอนการดำเนินการสอบราคา
  แผนการดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  * ขั้นตอนการดำเนินการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  * แผนผัง : การเตียมการงบลงทุนปีงบประมาณ 2558

   

 139

 ขออนุมัติหลักการปรับค่าจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2558
(หนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. ที่ 1210.1/1839 ลว 8 ก.ย. 2557) 

   

138

 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 248 ลว 16 ก.ย.2557) 

   

137

 วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Web Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 245 ลว 12 ก.ย. 2557)
    เอกสารแนบ   1

   

 136 

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค  0423.3/ว 238 ลว 9 ก.ย. 2557) 

   
135

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 239 ลว 9 ก.ย. 2557) 

   
134

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/234 ลว 5 ก.ย. 2557) 

   
133

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 85 ลว 5 ก.ย. 2557) 
 

   
132

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 84 ลว 5 ก.ย. 2557) 

   
131

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 232 ลว 5 ก.ย. 2557) 

   
130

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว 74 ลว 4 ก.ย. 2557)
 
 

   
129 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว้าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 228 ลว 2 ก.ย. 2557) 
 

   
128 

ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว 1 ก.ย. 2557) 
 

   
 127

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 77ลว 28 ส.ค2557)
 

   
126 

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.3/ว 72 ลว 22 ส.ค2557)
  

   

 

ดูหน้าถัดไป--

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

241 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135017 คน

 สถิติปีนี้

847593 คน

 สถิติทั้งหมด

2060766 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.