สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

  เดือนสิงหาคม 2557 
   
125

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 222 ลว 27 ส.ค. 2557)

   
124

วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 221 ลว 27 ส.ค. 2557)

   
123

การตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว 29 ส.ค. 2557)
  

   
 122

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 218 ลว 22 ส.ค. 2557) 
 

   
121 

ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0201.06/ว 5121 ลว 22 ส.ค. 2557) 

   
120 

 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0406.6/ว 217 ลว 21 ส.ค. 2557) 

   
119

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 67 ลว 29 ก.ค. 2557) 

   
118 

 ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (ของกระทรวงศึกษาธิการ)
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4885 ลว 15 ส.ค. 2557) 

   
117 

 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 4806 ลว 13 ส.ค. 2557)

   
  เดือนกรกฎาคม 2557  
   

 116

 แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ      เอกสารแนบ   1

   

115

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2557
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลว 31 ก.ค. 2557) 

   

 114

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 62 ลว 23 ก.ค. 2557)
 

   

 113

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 61 ลว 17 ก.ค. 2557)
 

   

112

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว 0006 ลว 8 ก.ค. 2557) 

   

111

 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 176 ลว 9 ก.ค. 2557)

   

 110

 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 986/2557 ลว 7 ก.ค. 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

   

 109

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.2/ว 152 ลว 19 มิ.ย. 2557) 

   
108

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 165 ลว 2 ก.ค. 2557)
 

   
107

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report  ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 166 ลว 2 ก.ค. 2557)

   
  เดือนมิถุนายน 2557 
   

 106

 โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 158 ลว 27 มิ.ย. 2557)

   

 105

 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 161 ลว 30 มิ.ย. 2557) 

   

 104

 คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 939/2557 ลว 30 มิ.ย. 2557 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือและใช้บัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart card)

   

103

 แจ้งเตือนรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช. 1) ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/0003 ลว 16 มิ.ย. 2557)

   

102

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค  0421.3/ว 47 ลว 16 มิ.ย. 2557)

   

 101 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 49 ลว 23 มิ.ย. 2557)

   
100

วิธีเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 147 ลว 17 มิ.ย. 2557) 

   
 99

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 51 ลว 9 มิ.ย. 2557)
 

   
98

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/2280 ลว 6 มิถุนายน 2557) 

   
97

แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 133 ลว 4 มิ.ย. 2557)

   
96

แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(หนังสือสำนักงบประมาณ นร 0704/ว 42 ลว 28 พ.ค. 2557) 

--ดูหน้าย้อนกลับ

ดูหน้าถัดไป--

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

493 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12093 คน

 สถิติปีนี้

91724 คน

 สถิติทั้งหมด

874839 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.