สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                                          เรื่อง                                          หน้าที่ 2

   ปีงบประมาณ 2556 
เดือนกันยายน 2556
180

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 115 ลว 30 ก.ย. 2556)

179

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 343 ลว 27 ก.ย. 2556)

178

หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่ สุด ที่ กค 0406.6/ว 114 ลว 27 ก.ย. 2556)

177

การกันเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 336 ลว 20 ก.ย. 2556)

176

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลว 17 ก.ย. 2556)

175

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 335 ลว 20 ก.ย. 2556)

174

ขออนุมัติหลักการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือสำนักวิชาการและแผนงาน ที่ กษ กษ 1210.0/2210 ลว 12 ก.ย. 2556)

173

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร.0201/920-1063 ลว 4 เม.ย. 2556 เรื่องแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

172

การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.0001.26/ว 0025 ลว 4 ก.ย. 2556)

* คู่มือ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
   ปก
  ,  สารบัญ

171

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 102 ลว 6 ก.ย. 2556)

170

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 311 ลว 2 ก.ย. 2556)

169

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 309 ลว 2 ก.ย. 2556)

เดือนสิงหาคม 2556

168

แนวปฏิบัติสำหรับยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน (บส.04) ผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 308 ลว 30 ส.ค. 2556)

167

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 307 ลว 30 ส.ค. 2556)

166

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web Online โดยแนบไฟล์ (Excel form)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 304 ลว 29 ส.ค. 2556)

165

แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑืที่มิใช่ยา
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 7773 ลว 29 ส.ค. 2556)

164

แจ้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 7769 ลว 29 ส.ค. 2556)

163

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 306 ลว 29 ส.ค. 2556)

162

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 297 ลว 26 ส.ค. 2556)

161

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 82 ลว 26 ส.ค. 2556)

160

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.2/ว 300 ลว 26 ส.ค. 2556)

159

การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 7581 ลว 23 ส.ค. 2556)

158

ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 291 ลว 21 ส.ค. 2556)

157

ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 80 ลว 20 ส.ค. 2556)

156

ขอแจ้งเวียนรายงานผลการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ" หลักเกณฑ์ใหม่
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0209/ว 8691 ลว 20 ส.ค. 2556)

155

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว 7337 ลว 16 ส.ค. 2556)

154

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 286 ลว 16 ส.ค. 2556)

153

การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิคส์
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 285 ลว 16 ส.ค. 2556)

152

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 284 ลว 16 ส.ค. 2556)

151

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 91 ลว 16 ส.ค. 2556)

150

การลบเอกสารพักในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 290 ลว 21 ส.ค. 2556)

149

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/30930 ลว 19 ส.ค. 2556)
   เอกสารแนบ 1

148

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.10/3503 ลว 15 ส.ค. 2556)

* เอกสารประกอบโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

* คู่มือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

* คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวรราคากลาง  
    ปก  สารบัญ

147

การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้บุคคลภายนอก
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.10/3456 ลว 13 ส.ค. 2556)

 

ดูหน้าถัดไป--

 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

334 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135110 คน

 สถิติปีนี้

847686 คน

 สถิติทั้งหมด

2060859 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.