สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                                             เรื่อง                                                      หน้าที่ 4

      ปีงบประมาณ 2555

    เดือนกันยายน 2555
   
157

การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว 388 ลว 28 ก.ย. 2555)

   
156

การระบุเหตุผลการใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 111 ลว 24 ก.ย. 2555)

   
155

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 378 ลว 24 ก.ย. 2555)

   
154

การการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/ว 108 ลว 19 ก.ย. 2555)
 

   
153

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online
(
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 373 ลว 18 ก.ย.2555)

 >> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียน ผ่าน  GFMIS Web Online

   
152

แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 368 ลว 18 ก.ย. 2555)

   
151

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 356 ลว 11 ก.ย. 2555)

   
150

การผ่อนผันผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 360 ลว 13 ก.ย. 2555)

   
149

ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 352 ลว 7 ก.ย. 2555)

   
148

แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 281 ลว 23 ก.ค. 2555)
   
 >> การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
 >> ภาคผนวก

   
147

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 100 ลว 7 ก.ย. 2555)

   
146

การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว 345 ลว 5 ก.ย. 2555)

   
145

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 343 ลว 5 ก.ย. 2555)

   
144

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 347 ลว 5 ก.ย. 2555)

   
143

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 338 ลว 3 ก.ย. 2555)

   
142

แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมากที่ กค 0423.3/ ว 335 ลว 31 ส.ค. 2555)

   
141

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 334 ลว 31 ส.ค. 2555)

   
140

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.5/ว 328 ลว 29 ส.ค. 2555)

   
139

ตัวอย่างแนวปฏิบัติทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 325 ลว 28 ส.ค. 2555)

   
138

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการการกู้กับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
(ระบบบำเหน็จค้ำประกัน)
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.1/ว 329 ลว 30 ส.ค. 2555)

   

137

การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค 0420.8/ว 34909 ลว 30 ส.ค. 2555)

   
136

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 320 ลว 27 ส.ค. 2555)

   
135

 การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 91 ลว 24 ส.ค. 2555)

   
134

แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลว 22 ส.ค. 2555)

   
133

แก้ไขการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 318 ลว 22 ส.ค. 2555)

   
132

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 316 ลว 22 ส.ค. 2555)

   
131

แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว 81 ลว 10 ส.ค. 2555)

   
130

การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 324 ลว 28 ส.ค. 2555)

   
129

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.2/ว 321 ลว 27 ส.ค. 2555)

   
128

แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 319 ลว 23 ส.ค. 2555) 

   >>> คู่มือแนวทางการใช้งานระบบ Click Quick (CQ)

   
127

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 312 ลว 20 ส.ค. 2555)

   
126

การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม)
(หนังสือสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 6582 ลว 25 ก.ค. 2555)

           

 

ดูหน้าถัดไป--

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

446 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135222 คน

 สถิติปีนี้

847798 คน

 สถิติทั้งหมด

2060971 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.