สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ

                             เรื่อง                                      หน้าที่ 2

   
116

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 (หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว305 ลว 10 ส.ค. 2555)

   
115

การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 306 ลว 14 ส.ค. 2555)

   
114

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว 83 ลว 10 ส.ค. 2555)

   
113

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 296 ลว 6 ส.ค. 2555)

   
112 

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555
(หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0201.06/ว 6588 ลว 25 ก.ค. 2555)
 

   
111

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
(หนังสือกรมบัญีกลางที่ กค 0421.4/ว 294 ลว 31 ก.ค. 2555)

   
110

คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 292 ลว 30 ก.ค. 2555)

   
109

รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค 0423.4/ว 291 ลว 30 ก.ค. 2555)

 
108

การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้งในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 289 ลว 30 ก.ค. 2555)

   
107

อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 284 ลว 24 ก.ค. 2555)

   
106

วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 280 ลว 23 ก.ค. 2555)

   
105

แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 273 ลว 18 ก.ค. 2555)

   
104

การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0420.1/ว 270 ลว 17 ก.ค. 2555)

   
103

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0428/ว 262 ลว 16 ก.ค. 2555)

   
102

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 139

(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 268 ลว 16 ก.ค. 2555)

   
101

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อ 138

(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 267 ลว 16 ก.ค. 2555)

   
100

การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0421.6/ว 266 ลว 16 ก.ค. 2555)

   
99

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 265 ลว 16 ก.ค. 2555)

   
98

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 68 ลว 11 กรกฎาคม 2555)

   
97

อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
(หนังสือกระทรวงคลังที่ กค 0406.4/ว 64 ลว 4 ก.ค. 2555)

   
96

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 242 ลว 3 ก.ค. 2555)

   

   95

การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-GP)
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0421.4/ว 214 ลว 19 มิ.ย. 2555)

   
94

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 218 ลว 22 มิ.ย. 2555)

   
93

 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.2/ว 46 ลว 8 มิ.ย. 2555)

 >>>
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (ฉบับที่ 2 )

              

--ดูหน้าย้อนกลับ

ดูหน้าถัดไป--

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

494 คน

 สถิติเมื่อวาน

491 คน

 สถิติเดือนนี้

12094 คน

 สถิติปีนี้

91725 คน

 สถิติทั้งหมด

874840 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.