สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

แนะนำสำนักบริหารกลาง


 


   ลิงค์ข่าวสาร

 

                                 

Google
Search
 

หนังสือเวียน

         

ลำดับ                                                 เรื่อง                                          หน้าที่    6

ปีงบประมาณ 2554

72

 การลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิใช้งานระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0420.1/ว 267 ลว 10 ส.ค. 2554)

71

 การกันเงินใว้เบิกเหลื่อปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 288 ลว 26 ส.ค. 2554 )

70  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
(หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0420.2/ว 296 ลว 30 ส.ค. 2554)
79 การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 301 ลว 2 ก.ย. 2554)
 
68  ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค  0422.2/ว 303 ลว 6 ก.ย. 2554)
67   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ ว 304 ลว 6 ก.ย. 2554)
66   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 310 ลว 9 ก.ย. 2554)
65  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 82 ลว 14 ก.ย. 2554)
64  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 ลว 21 ก.ย.2554)
 
63   การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว 319 ลว 20 ก.ย. 2554)
62  หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0427/ว 326 ลว 26 ก.ย. 2554)
61   ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 334 ลว 27 ก.ย. 2554)
   

 

ดูหน้าถัดไป--


ภาพกิจกรรม

         

เกี่ยวกับ GFMIS


 


   สถิติเข้าเยี่ยมชม

 สถิติวันนี้

580 คน

 สถิติเมื่อวาน

13515 คน

 สถิติเดือนนี้

135356 คน

 สถิติปีนี้

847932 คน

 สถิติทั้งหมด

2061105 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-12

 

 

          

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.