สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษา และการนำเงินส่งคลัง

         

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

                                                                                                                                                                      
*  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 *  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
*  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544
 *  ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ. 2544
*  ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 *   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549
 *  ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักค่าธรรมเนียมการสอบบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
   
 

 หนังสือเวียน

*  สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 1201/ว 714 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559)
*  แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  (หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ 1201/1013 ลงวันที่ 23 ก.ย.2559) คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 1390/2559 สั่ง ณ วันที่  19  กันยายน 2559  และ หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/ 3305 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
*  ขอความเห็นชอบการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กค 1201.8/3305 ลงวันที่ 19 ก.ย.2559)
*  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค กค 0414.3//ว 362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
*  การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 ก.ย.2559)
 *    การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 ก.ย.2559)
 *   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 ก.ย.2559)
*    สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 755 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)

           **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 76 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
*   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 754 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)

        **อ้างถึง**  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 75 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)
*   สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 753 ลงวันที่ 21 ก.ค.2559)

            **อ้างถึง**   หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 77 ลงวันที่ 6 ก.ค.2559)

*   การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 31 ลว 28 มีค.2559)
 
*  แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558)
 
  **ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่าย**  
    * งบบุคลากร
    *
งบดำเนินงาน
    *
งบลงทุน
    *
งบกลาง
    * 
งบรายจ่ายอื่น
* 

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/39047 ลว 27 พ.ย.2557) 
    เอกสารอ้างถึง ที่ กษ 1201/6772 ลว 5 ส.ค.2556

*   การยืมเงินราชการ และการส่งใช้เงินยืมราชการ
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.10/ว 17 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555)
*  แจ้งการเปลียนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์
(Excel form)
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 8 ลว 9 ม.ค.2557)
 
*  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0406.6/พิเศษ อพ/ว 001 ลว.28 ม.ค.2557)
*  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 7 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557)
*  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 131 ลว 19 พ.ย. 2556)
*

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 379 ลว 16 ต.ค. 2556)

 *  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 117 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553)
* การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 31 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553)
   * การใช้บัตรเครดิตราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ 0407.2/ว 85 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 88 ลว 29 ก.ย. 2549)
* หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/ว 433 ลว. 5 พย. 2553)
* การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว 95 ลงวันที่  13 กันยายน 2553)
 
* การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7/ว72 ลว. 20 ส.ค.2541)
 *   การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยวิธีผ่านธนาคาร
 (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0530.1/ว 143 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543)
 * การขอรับเงินของทางราชการโดยวิธีผ่านธนาคาร
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0526.7/ว 7930 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540)
*  การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อการบูรณะทรัพย์สิน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)
 * ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535)
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.