สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

เงินเดือน

         

                                                                                                                       
 *  รวมระเบียบเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนข้าราชการ
   
*  พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเกี่ยวกัน พ.ศ. 2535
   
* พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเกี่ยวกัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
   
* พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเกี่ยวกัน  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
   
* พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเกี่ยวกัน  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
   
* พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
   
* พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง  พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551
   
* บัญชีเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
   
* กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550
   
* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เฉพาะส่วนอัตราเงินเดือน)
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2547
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2548  
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
   
*
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.