สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

เงินบำเหน็จบำนาญ

         

ลำดับ

                                                                                                                                     หน้าที่

เรื่อง

   กฏหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญ
   
 *  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
   
*   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
   
*   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
   
*   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
   
*   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553
   
*  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2554
   
*  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2554
   
*  การตรวจสอบการมีชีวิตของผุ้รับบำนาญ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0430.7 ว.31 ลว. 1 ก.ย.49)
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2542
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2546
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 4) พ.ศ. 2549
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 5) พ.ศ. 2550
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 6) พ.ศ. 2551
   
*   พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2553
   
*   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแสดงเจตนาระบุตัวผุ้รับบำเหน็จตกทอด
   
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
   
* 

 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  พ.ศ. 2551  

   
*  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
   
*   พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
   
*  การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2552)
   
*  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0406.5/ว75 ลว. 3 เมษายน 2557)
   
*  พระราชบัญญัติการกลับมาใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 354 ลว 17 พ.ย. 2557) 
   
 * หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 114 ลว 25 พ.ย. 2557) 
   
* 

แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 สำหรับผู้รับบำนาญ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว 394 ลว 18 ธ.ค.2557)
  เอกสารแนบ  1  ,  ,  3  

   
* 

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 404 ลว 29 ธ.ค. 2557) 
 

   
*   แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีสำหรับข้าราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดที่ประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลว 16 ม.ค.2558) 
 
  
*  การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (Undo) 
  
 *   สรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  (หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/341 ลว 23 ม.ค.2558)
    *  ตารางสรุปหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
    *  ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับข้าราชการ
     *
  ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (ระบบ UNDO) สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ
   
 *  สรุปประเด็นควรรู้ก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ UNDO (โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สำนักบริหารกลาง)   เอกสารแนบ  1 ,  2  , 3 
   
 *  การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข. ที่ประสงค์ UNDO
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 68 ลว 26 ก.พ.2558)
   
 *  พระราชกฤษฎีการเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 127 ลว 30 มี.ค. 2558)
 
   
* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดที่ประสงค์จะยื่น UNDO
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 148 ลว 8 เม.ย.2558)

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.