สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

เงินทดรองราชการ

         

                                                           เรื่อง                                                                     หน้าที่1
   
*  ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2552)
   
*  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินและการนำส่งเงินเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 381 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2552)
   
* หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติวงเงินทดรองราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว 126 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2553)
   
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) 
   
 *  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
   
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
*   
*
*  
 *    
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.