สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เกษียณอายุราชการ


 

เกษียณอายุราชการ                                 

สาระน่ารู้ของผู้เกษียณอายุราชการ

         

   

              เรื่อง       

หน้าที่ 1

*  ข้อมูลเบื้องต้นที่ข้าราชการบำนาญควรรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงจะได้รับและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ของ ส.ป.ก.
*   บำเหน็จบำนาญ โดยกรมบัญชีกลาง
*  บำเหน็จ บำนาญ โดย กพค. สบก.
 *  คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของผู้รับบำนาญ
* บำเหน็จ / บำนาญ / บำเหน็จตกทอด
* การบริการด้านข้อมูลบำเหน็จบำนาญของ กรมบัญชีกลาง
* สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ
* ตารางเปรียบเทียบสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญ
* ระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า โดยกรมบัญชีกลาง
* บำเหน็จตกทอด
* บทความเรื่อง  ไขปัญหาผู้รับบำนาญ  โดยคลังจังหวัดลพบุรี
*

บทความเรื่อง  เกษียณอายุ....คุณได้รับอะไรบ้าง  

* ถาม - ตอบ  เรื่องบำเหน็จ บำนาญ
* บทความเรื่อง  การควบคุมเกษียณอายุ โดยสำนักงาน กพ.
* คู่มือ  เกษียณอายุราชการ โดย นท.ศักดา บัวศรี
* การนับอายุบุคคล
* ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิก กบข. จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 
*   กฎหมาย / ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จ บำนาญ
*  ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) 
* โปรแกรมคำนวณประมาณการบำเหน็จบำนาญข้าราชการปรกติ
*  การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
*   เบอร์โทรศัพท์กรมบัญชีกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
*  วิธีปฏิบัติในการรับบำเหน็จตกทอด
*   บำเหน็จค้ำประกัน
* สรุปสาระสำคัญ มติ ครม. ให้สมาชิก กบข.ลาออกได้
* แนวทางการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
*  บำเหน็จ บำนาญ...Dilivery    โดย สำนักงานคลังเขต  7 
*  อื่นๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ โดยกรมบัญชีกลาง 
* สารพันปัญหาบำเหน็จบำนาญ โดยกรมบัญชีกลาง 
*

สรุปเรื่องบำเหน็จบำนาญ โดย สำนักงานคลังเขต 2                                                                                                                                

 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.