สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ


 

กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ                                 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ กบข.

         

   

              เรื่อง       

หน้าที่ 1

*   การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
*   Facebook กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
* Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2594
 *  สรุปสาระสำคัญของ มติ ครม. ให้สมาชิก กบข.ลาออกได้
* กบข. ออกหรืออยู่ต่อไป อย่างไหน ดีกว่ากัน
* บทความ กบข. จะอยู่ หรือจะไป ดี
*

ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิก กบข. จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ

* เปรียบเทียบระบบบำเหน็จ บำนาญ เดิม กับ ระบบ กบข.
* เหตุ และสิทธิในการขอรับเงินคืนกรณีต่างๆ
* เกษียณ..คุณและคนใกล้ชิดคุณได้อะไรบ้าง??
*
*  
*
*  
*   
*
*   
*
*  
*  
*  
                                                                                                                                                         
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.