สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

พื้นที่พิเศษ / การประกันภัยรถราชการ

     

  การประกันภัยรถราชการ 
 * 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

   

*

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 

   

* 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 

   

* 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

   
*

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 

   

* 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 

   
*

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 

   
 * 

คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ 34/2553 ลว 25 ม.ค. 2553 เรื่อง มอบอำนาจสั่งการและอนุมัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ราชการของ ส.ป.ก 

   

*

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 3052 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549)

   
 *

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548)
 

   
 * 

การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 69 ลว 9 พ.ค.2548)
 

   
   
พื้นที่พิเศษ
 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 63 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2559)
   
 *   ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
(หนังสือกระทรวงการลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 148 ลว 30 พ.ย.2558)
   
 *   การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว 116 ลว 30 ก.ย. 2558)
 
   
* การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว 1 ก.ย. 2557)
   

*

ลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 239 ลว 28 มิ.ย. 2556)

   
*

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

   
*

พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2544

   

 * 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  พ.ศ. 2549

   

ดูหน้าถัดไป--

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.