สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

         

                                                                                                                             หน้าที่ 1
 

พนักงานราชการ

   ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
   
*  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/22 ลว 22 ก.พ. 2555)
   
 * ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
   
*  การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.5/ว 39 ลว. 2 เมษายน 2553)
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ยกเลิกโดยฉบับที่ 8)
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 
(ยกเลิกโดยฉบับที่ 4)
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
(ยกเลิกโดยฉบับที่ 6 และ 7)
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 
(ยกเลิกโดยฉบับที่ 6)
   
*   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
   
 *   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
   
*   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
   
 *  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 3
   
* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหา และการคัดเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานงานราชการ พ.ศ. 2552
   
* แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
   
* ประกาศคณะกรรมการบริการพนักงานราชการ เรื่อง แบบพิธีการของพนักงานงานราชการ พ.ศ. 2552
   
* พระราชการกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ พ.ศ. 2549
   
 *  แบบใบลาออกจากพนักงานราชการ
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.