สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

งานจ้างเหมาบริการ

         

                                                           เรื่อง                                                                     หน้าที่ 1

*  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
 *   ตัวอย่างการจ้างเหมาบริการ
   
*  การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค กค 0414.3//ว 361 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
   
 * ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ E-GP ระยะสอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 2421.4/ว 82 ลว 28 ก.พ. 56)
   
* รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 /ว 96 ลว 16 กันยายน 2553)
  
   
* ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมาบริการทำงานตามรูปแบบของสำนักงานอัยการสูงสุด  
   
* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 337 ลว 17 ก.ย.53)
  
   
*

การจ้างเอกชนดำเนินงาน
 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0406.4/ ว 67 ลว14 ก.ค. 2553)
 

   
 *  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือที่ กค 0406.3/ ว 84 ลว. 21 ก.ย. 2554)
   
 *  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือที่ กค 0406.3/ ว 98 ลว 20 ก.ย. 2553)
   
 *  วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือที่ กค 0406.3/ ว 87 ลว18 ก.ย. 2552)
   
*   วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน
(หนังสือที่ กค 0409.3/ ว 78 ลว. 27 ก.ย.2549)
   
 *  ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป็หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
 (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0727/ว 95 ลว 3 พ.ย.2549) 
   
* หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 33 ลว.2 พ.ค.2549)  
   
*

การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0408.4/ว 351 ลว.9 ก.ย.2548)

   
 *    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0409.6/ว 86 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2548)
   
 * 

การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยวิธีผ่านธนาคาร
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค0530.1/ว 143 ลว 22 ธ.ค.2543)

   
* การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง
(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305/ว 8186 ลว. 31 ส.ค. 2543) 
   
 *  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.5/ว 131 ลว.28 ธ.ค. 2541) 
   
                

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.