สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

                                       

คลังความรู้เกี่ยวกับค่าใช้สอย                                                                  

                     

                                         เรื่อง                                       

หน้าที่ 1

                                                                                                                                                                              
 *  ตารางสรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ    โดย กพค สบก.
   
* เอกสารการบรรยาย เรื่อง ค่าใช้จ่ายเดินทางฯ  อ.นิโลบล แวววับศรี 
   
* เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
   
* สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
   
* เอกสารการบรรยาย เรื่อง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ (อ.นิโลบล แวววับศรี  กรมบัญชีกลาง)
   
* สรุปหลักเกณฑ์   การจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
*  การจ้างเอกชนดำเนินงาน
   
* เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
   
*  ตารางสรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ
   
*
*  
*  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  

               

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.