สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

ภาษี / อื่นๆ

         

  

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

* คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร  รวบรวมโดยสำนักกฎหมาย   กรมสรรพากร
* ข้อหารือภาษีอากร รวบรวมโดยสำนักกฎหมาย   กรมสรรพากร
* คำสั่งกรมสรรพากร  รวบรวมโดยสำนักกฎหมาย   กรมสรรพากร
* เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร
* ตารางสรุปหักภาษี ณ ที่จ่าย
 *  คำถาม - คำตอบ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
* คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555 โดย สำนักงาน กพ.
*
*
*
*  
*  
*
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.