สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

คลังความรู้เกี่ยวกับบุคลากร

         

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

*  ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. ....  
   
 *  เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
   
* คดีปกครองเกี่ยวกับการเงิน โดย อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
   
*  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
   
*  การให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง
   
* โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและลูกจ้างประจำ
   
*  สรุปเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
   
*  ถาม-ตอบ  การปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2554
   
*  ตารางเปรียบเทียบการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554  โดย กพค. สบก.
   
*
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.