สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

คลังความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทน

         


                      เรื่อง

หน้าที่ 1

*   การบริหารค่าตอบแทน (เงินเดือนค่าจ้าง ค่าจูงใจ ประโยชน์เกื้อกูล)
*  การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
*   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
*  ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
* การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
* ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.