สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

คลังความรู้เกี่ยวกับงบกลาง

         

        

                      เรื่อง

หน้าที่ 1

* เอกสารบรรยาย ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
   
*

การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 371 ลว 1 ต.ค.2558 
  ** คู่มือการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการ

   
*
*
*
*
*
*
*
*
*  
*  
*
*  
*  
*  
*
*  
*
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.