สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

ค่าใช้สอย / วัสดุ   อื่นๆ

         

ลำดับ

                                            เรื่อง                                                                                                 

* รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 /ว 96 ลว 16 กันยายน 2553)
 
 
  
 *  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติกการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
(หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค.0407.2/ว 353 ลว29 กย.2558
)
  
*  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค.0405.2/ว89 ลว18 ธค.2550
)
  
* การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค.0409.6/ว 70 ลว. 25 เม.ย.2548
)
  
* การเบิกจ่ายเงินค่าทางด่วนพิเศษ
(หนังสือที่ กค 0409.6/ว.27 ลว. 25 ก.พ. 48)
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

            

  

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.