สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 

 

 

                                 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

         

 
* 

แจ้งคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการจัดฝึกอบรม 
(คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 413/2557 ลว 3 เม.ย. 2557)

   
*   การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1356 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
   
*   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2527
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
   
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
   
 *   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
   
 *   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
   
*  แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด  (สำหรับเบิกค่าขนย้าย)
   
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 
   
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ2535
   
 *  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
   
 *  ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ส.ป.ก. 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กษ 1201.8/1345 ลงวันที่ 11 เม.ย.2560)
   
 *   แจ้งการเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอก
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว283 ลว 2 เม.ย. 2557)
   
*  การเทียบตำแหน่งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/03848 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2557)
 
   
 *  การเทียบตำแหน่งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ1201.10/1161 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2557)
   
 *  การเทียบตำแหน่งอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อส.ปก.)
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/1785 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2556)
   
* การเทียบตำแหน่ง ปราชญ์เกษตร
 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/1785 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2556)
   
*  ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(หนังสือ สบก. ที่ กษ 1201.10/672 ลงวันที่ 28 กพ. 2554)
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 2  ลงวันที่  3 ต.ค. 2555)
   
* ขออนุมัติเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในอัตราชั้นธุรกิจ 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/ว 1129 ลว 9 เม.ย. 2553)
   
 *   การเทียบตำแหน่ง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2551)
   
*  การเทียบตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 105 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2551)
   
 *   หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 42 ลว 26 ก.ค. 2550)
   
 *   การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6 ว 298 ลว.17 ก.ค. 2549)
   
 *  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 17 ลว. 27 ก.พ. 2549)
   
 *  การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื้อเพลิง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548)
   
  *  การเบิกจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 39 ลว 4 มี.ค. 2548
)
   
 *  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ ว 101 ลว. 9 ก.ย. 2547)
   
 *  การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 24 ลว 20 ก.พ. 2547)
 
   
  *  การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 25 ลว 22 ม.ค. 2547)
   
*   แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0530.4/ว1177 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2545)
   
 *  ระเบียบปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 119 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2531
)
   
*  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือน
(หนังสือที่ กค 0502/38973 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526)
   
*   การไปเป็นพยานตามหมายศาล 
(หนังสือสำนักเลาขาธิการสำนักรัฐมมนตรี ที่ สร 0201/ว 56 ลงวันที่ 18 เมษายน 2526)
   

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  

 

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.