สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินสวัสดิการ


 


 

 

 

                                 

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

         

              

กฎ ระเบียบ

* พระราชกฤษฎีการค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
*  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านฯ
 *  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
 *  พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 
*   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
*

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2552

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อ และสัญญากู้ยืม เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2545
 *  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
  *   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551
                                    

หนังสือเวียน

 *  ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 122 ลงวันที่ 16 ต.ค.2558)
* 

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/09789 ลงวันที่ 18 เมษายน 2557) 

*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 442 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2553)
* แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการ  (หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0422.3/ว. 114 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2552)
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 106 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2551)
*  แนวทางการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ว 20 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2550) 
* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ว 87 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2547)
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ต่อไป 
 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2547)
* การใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อและค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.5/ว. 94 ลงวันที่14 พ.ย. 2546)
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อ และสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0518.3/ว 50 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2545) 
 
*  สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0526.5/ว 25 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2543)
* สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษาฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบัที่ 6) พ.ศ. 2541
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 109 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2542)
 กรณีการโอนไปหน่วยงานต่างสังกัด
*  การมีคำสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ตามคำร้องของตนเอง
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 78 ลงวันที่ 7 ก.ย.2541)
* ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อรับแจ้งให้ชำระหนี้
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2535)
*  การเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กรณีเงินกู้จากสถานบันการเงิน 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค 0502/ว 49 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2534)
 *

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2527 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/ว 6589 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2528)

            
 

 

ดูหน้าถัดไป--

  

 

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.