สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

ค่าใช้จ่ายอบรม / จัดงาน

         

 ลำดับ

                                                                     เรื่อง                                              หน้าที่ 1

 ระเบียบ

* 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555   NEW  

* 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2552 

* 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

*

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

* 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536 

*

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 * 

สรุปความแตกต่างระหว่างระเบียบฯ 2545 กับระเบียบฯ 2549 

 

 

  หนังสือเวียน 
*

ข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/027297 ลงวันที่ 28 ก.ค. 2559)


    **อ้างถึง**     1. ขอหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรม (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/2207 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2558)
                         2. ขอชี้แจงรายละเอียดสภาพปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในากรเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/9434 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2558)
                         3. ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาข้อหารือ (หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/1071 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2559)
 

   
 * 

ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/09398 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2559) 

            **อ้างถึง**   กษ 1201/4088 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2558 

   
*

แจ้งการเห็นชอบให้ใช้ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ของ ส.ป.ก.
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 1201.8/ว 1027 ลว 27 กรกฎาคม 2558)
 
  **ผังบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่าย**  
    * งบบุคลากร
    *
งบดำเนินงาน
    *
งบลงทุน
    *
งบกลาง
    * 
งบรายจ่ายอื่น

   
 * 

ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/ว 348 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2558) 

  *หลักเกณฑ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 *หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

   
 * 

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขับรถยนต์
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/42257 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557)

   
 *

แจ้งคำสั่งมอบอำนาจอนุมัติ  และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการจัดฝึกอบรม
(คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 413/2557 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557) 
 

   
 * 

การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้บุคคลภายนอก
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กค 1201.10/3456 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556)
 

   
* 

สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
(หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ กษ 1201/ว 1253 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2556)

   
 * 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) 

   
*

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 14 มค. 2556 ) 
  (เกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าที่พัก /ค่าอาหารในการฝึกอบรม)

   
   ขอทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้บุคคลภายนอก
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/3456 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556)
   
*   ขอทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้บุคคลภายนอก
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/12246 ลว 26 ก.ค. 2556)
   
*   มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ 0406.4/ว 5 ลงวันที่14 ม.ค. 2556)
   
*   สรุปหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201/ว 1253 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2556)
   
 *  การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอก ส.ป.ก. เป็นผู้จัดการอบรม 
(หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กค 1202.7/ว 624 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2554)
   
* การใช้บัตรเครดิตราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ 0407.2/ว 85 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2554)
   
*  การเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถในการฝึกอบรม 
(หนังสือ กรมบัญชีกลางที่ กค0406.4/02691 ลงวันที่ 28 มกราคม 2553)
   
* มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 205 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2552)
   
*  มาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(หนังสือสำนักบริหารกลางที่ กษ 1201.11/ว 5195 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2552
)
   
*  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 205 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2552)
   
*  การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ในการจัดอาหาร อาหารว่างฯ
 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ ว 193 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2552)
   
*  การปรับปรุงมติคระรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา  ดูงาน ณ ต่างประเทศ  และการไปปฏิบัติงารองค์การระหว่างประเทศ 
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ ว 119 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551)
   
*  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว 410 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2550)
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2550)
   
*  เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 85 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2548)
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 392 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2548)
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.6/ ว 392  ลงวันที่  3 ต.ค. 2548)
 กรณี โรงแรมบริการอาหารมื้อเช้า
 
   
 *  การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 67 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2548)
   
*  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว102 ลงวันที่ 29 มิย. 2548)
 
   
*  การเบิกค่าลงทะเบียน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2548)
 
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0409.6/ว 286 ลงวันที่18 ก.ย. 2546) (เกี่ยวกับการเบิกค่าวิทยากรให้วิทยากรที่เป็นข้าราชการในสังกัดเดียวกัน)
   
 *  การอนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมราชการ พ.ศ. 2524 
(หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สร 1004/ ว 4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525)
   

 

   

 ดูหน้าถัดไป--

            

 

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.