สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

ค่าสาธารณูปโภค

         

ลำดับ                                เรื่อง                                              หน้าที่1
*  การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 59 ลว. 7 มี.ค. 2557)
   
 * ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายการค่าสาธารณูประโภค
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557)
   
 *  สนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้ง และใช้โทรศัพท์ ประจำบ้านพักของข้าราชการ
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 29 ลว.10 มีนาคม 2554)
   
*  ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บ. กสท.โทรคมนาคม จำกัด 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 490 ลว. 17 ธ.ค. 2553)
   
 *  การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 121 ลว. 29 พ.ย. 2553)
   
 *    ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้ง และใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 158 ลว. 30 สิงหาคม 2553)
   
 *   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 275 ลว. 5 ส.ค. 53)
   
*  ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้ หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า 
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 237 ลว. 4 ก.ค. 2553)
   
 *   การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
(หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405 (ลน)/6079 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553)
   
* ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 492 ลว. 29 ธ.ค.52)
   
* ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
(
หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 280 ลว18 สค. 52)
   
* ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
(
หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 177 ลว. 26 พค. 52)
   
* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค
(หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 280 ลว. 18 สค. 52)
   
*  การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีมีเงินสมทบ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 92 ลว. 28 ส.ค. 51
)
   
* แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
(
หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.3/ว 449 ลว. 26 ธ.ค. 51)


*   การเช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
(หนังสือ ส.ป.ก.ที่ กษ 1203/ว 172 ลงวันที่ 13 ก.พ.2547)
   
  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

            

                                                                                                                                                                                                                                   


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.