สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ

         

ลำดับ                                เรื่อง                                                    หน้าที่1  
*  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
   
*   รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 /ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553)
   
* ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549  ยกเลิกแล้ว
   

*

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549  (คำอธิบาย)     
   
* มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2556)
   
* การจ้างเอกชนดำเนินงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4 /ว 67 ลว. 14 ก.ค. 2553)
   
* ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 337 ลว. 17 ก.ย. 2553)
   
* การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ.) 0408.4/ ว 351 ลว. 9 ก.ย. 2548)
   
* การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 28596 ลว. 5 สิงหาคม 2540)
   
*  การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547)
   
*   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

            
   

                         
  

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.