สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

         

ลำดับ                                                            เรื่อง                                                                     หน้าที่1
*  การเปิดบัญชีฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/ว 61 ลว 18 ก.พ. 2546)
*  การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในส่วนภูมิภาค และซ้อมความเข้าใจ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค 0414/ว 31 ลว 22 เม.ย. 2546)
   
*  การหักค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลว 2 มี.ค. 2548)
   
* การหักค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 62 ลว 11 ส.ค. 254
9)
   
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 30 ลว. 25 เมย. 2549)
   
  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.