สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

ค่าตอบแทนต่างๆ

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 หน้าที่1
 

ค่าตอบแทน OT

*   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
*   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2550)
 

 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

 *  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
   
*  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
   
 *   พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
   
*  ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 07974 ลงวันที่ 29 ก.พ.2559)
   
*   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลว 13 พ.ย.2558)
   
 *   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครังสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557)
   
 *  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553  
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2553)
   
 *   การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/27433 ลว. 22 ต.ค. 2550)
   
 *   การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.6/ว 75 ลว. 29 เม.ย. 2548)
   
*   การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.7/ว 47 ลว.16 มี.ค. 2548)
   

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

 *   ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 30229 ลว 27 ก.ค.2558)
   
*  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 80 ลว 23 ก.ค.2558)
   
*   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เมย. 2558)
   
*  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 ลว 3 เม.ย.2558)
   
 *    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลว 25 พ.ย. 2556)
 ยกเลิกตาม หนังสือ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558
   
* 

 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว 138 ลว 16 พ.ย. 2555) 

   
*  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 134 ลว 12 พ.ย. 2555)
   
*  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมงานพระราชพิธีรัฐพิธี
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. 0406.6/ว 218 ลว.29 มิ.ย. 2553)
 
   
*   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553)
   
*  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
(หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/ว 64 ลว 2 มี.ค.2552)
   
* หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551)
   
 *  การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 365 ลว.11 ธค. 2551)
   
*  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้างฯ 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0406.4/ว18 ลว. 27 ก.พ. 2551)
   
 *   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.6/ว102 ลว. 22 พ.ย. 2549)
 
   
*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ ว 30 ลว. 25 เมย. 2549)
   
*   การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ ว 40 ลว. 23 พค. 2549)
   
*  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4.6/ ว 99 ลว. 2 ตค. 2552)
 ยกเลิกแล้วตาม
กค 0406.4/ว 138 ลว 16 พ.ย. 2555
   
*   ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/ว 6 ลว 19 ม.ค. 2547)
 
  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

            

  

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.