สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง


 


 

 

 

                                 

คลิป VDO สาระความรู้ด้านการเงินการคลัง

         

 

 

* 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
*

ค่ารักษาพยาบาล

* เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
* ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
 *  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1/12 โดย สนง.คลังจังหวัดภูเก็ต
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2/12 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการใช้สิทธิ
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 3/12 ลักษณะการเดินทาง
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 4/12 เรื่องของสิทธิ
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5/12 อัตราเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 6/12 ค่าพาหนะ
*  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 7/12 การเทียบตำแหน่ง
*  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 9/12  การเดินทางไปประจำ
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 10/12 การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม
*   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 11/12 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ
*  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 12/12 ถาม - ตอบ
* เงินเดือน
*  
 *  
 *
 *  
*   
   
   
   
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.