สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

คลังความรู้ด้านงบประมาณ


   


   

   

   

                                   

  ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ

           

  ลำดับ

                        เรื่อง

  หน้าที่ 1

  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   การบริหารงบประมาณ
  *   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
  * คู่มือปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ
  * คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  * คู่มือการวางแผนและบริหารโครงสร้างส่วนราชการ
  * คู่มือการใช้ระบบงานต่าง ๆ
  *  คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 1552 - 2554 )

  *

   

    คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (K)
  *    คู่มือการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
  *   เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  *   งบประมาณสังเขป
  *   วารสารงบประมาณ
    
   

   

     

  ดูหน้าถัดไป--

                

   

   

                                                                                                        

   

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

  Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.