สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง
 

 

 

                                 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                 หน้าที่1
 

 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

*   พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
*   พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
*   พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
  
* ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 9 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2560)
  
 *   ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/07974 ลว 29 ก.พ. 2559)
   
 *  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 72 ลว 4 ก.ค. 2559)
  
* ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
(หนังสือสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ที่ กษ 1201.10/ว 348 ลว 23 ม.ค. 2558) 

        **  หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
   
*   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 137 ลว 13 พ.ย. 2558)
  
 * หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 ลว 28 เม.ย. 2558 )
   
 *   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครังสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557)
   
 *  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553  
(หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2553)
   
 *   การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/27433 ลว. 22 ต.ค. 2550)
   
 *   การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.6/ว 75 ลว. 29 เม.ย. 2548)
 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

 *  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
   
 *  การเป็นกรรมการในการคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 
(หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ 1204/ว 1603 ลว 6 ธ.ค.2549)
   
 *  รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
(หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4 /ว 96 ลว. 16 กันยายน 2553)
   
*  มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2556)
   
*  การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.7/ว 47 ลว.16 มี.ค. 2548)
   
 *  การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ในการจัดอาหาร อาหารว่างฯ 
  
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ ว 193 ลว. 8 มิย.2552)
   
*

 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว102 ลว 29 มิ.ย.48)   

   
 *   หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0510/ว 27 ลว 29 ม.ค.2535)
   
 
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

                          

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.