สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 

รายงาน


  

 

                                 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

         

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2562 (ตามกิจกรรม)

  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉีงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนตุลาคม 2561
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 (ตามกิจกรรม) 
  ประจำเดือนกันยายน 2561
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อัพเดท)
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนเมษายน 2561
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนมีนาคม 2561
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนมกราคม 2561 
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนธันวาคม 2560 
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้ 
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง 
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้

   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนตุลาคม 2560
 

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้

   การใข้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ

 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 (ตามกิจกรรม)

   ประจำเดือนกันยายน 2560
   การใช้จ่าย(ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่าย(ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่าย(ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่าย(ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนสิงหาคม 2560
   การใช้จ่าย (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
    การใช้จ่าย (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
    การใช้จ่าย (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    การใช้จ่าย (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
   ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้

 *

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง 

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 *

  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   ประจำเดือนเมษายน 2560

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   
                                                                                                                                                                             


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.