สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ

  สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

             

 

รายงาน


  

 

                                 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

         

 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 (ตามกิจกรรม)

   ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้

 *

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง 

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 *

  การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ
    ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 *

 การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   ประจำเดือนเมษายน 2560

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคเหนือ

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคกลาง

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*

การใช้จ่ายเงิน (ตามกิจกรรม) ภาคใต้
   
                                                                                                                                                                             


              

 

                                              

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.