สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎ/ระเบียบด้านการเงินการคลัง 

 

 

 

                                 

กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลา

         

ลำดับ                                                            เรื่อง                                                                     หน้าที่1

 
* การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 329 ลงวันที่ 22 ส.ค.2559)
*  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0406.6/ว 31 ลว 28 มี.ค. 2558)
   
*

 คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 267 ลว 3 ส.ค.2558)

   
*

 การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว 14 ก.ย. 2555)

   
* การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินในระบบ GFMIS
(หนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0406.6/ว 100 ลว 7 ก.ย. 2555)
   
  
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

        

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.