สำนักบริหารกลาง ยินดีต้อนรับ


นางศุลีพร  เวชวิฐาน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กฎระเบียบด้านงบประมาณ


 


 

 

 

                                 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ

         

                                                                                                                                     
   
*  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560 
   
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ 2559
   
*

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
  
* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549

  

* ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  
* หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณในการจ้างพนักงานราชการ
  
* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2547
  
*  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548 
  
* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547
 
*  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ (สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)
   
*  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ (สำนักงบประมาณ มีนาคม 2557)
   
 * อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี - การอบรม สัมมนา - การโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - ค่าจ้างที่ปรึกษา (สำนักงบประมาณ มิถุนายน 2556)
   
 *  การประกันภัยรถยนต์ราชการ
   
*  ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ และค่ายานพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. 2527
   
 *     ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  
   
   
 

 

   

ดูหน้าถัดไป--

  


              

 

 

                                                                                                      

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649

Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.